Iniciatīvas prasība ir izpildīta

Pārstāvis: Armands KrauzePublicēta: 15. Dec (2013)

LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'844
Jau parakstījuši 11'844

Vēlos saglabāt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi LR pilsoņu īpašumā un izbeigt tās iztirgošanu ārzemniekiem un starptautiskajiem investīciju fondiem.Aicinu LR Saeimas deputātus izsludināt tautas nobalsošanu, lai noteiktu , ka Latvijā lauksaimniecības un meža zeme var piederēt tikai Latvijas pilsoņiem vai komersantiem, kas 100% pieder Latvijas pilsoņiem.

Aicinu LR Saeimas deputātus rosināt tautas nobalsošanu kā to nosaka Satversmes 68. pants:" Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjamas tautas nobalsošanā."Jautājums attiecās uz dalību Eiropas Savienībā, jo saskaņā ar līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai Latvijas likumdošanā ir noteikts, ka ar 2014.gada 1.maiju Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas juridiskās personas zemi var iegūt īpašumā ar tādiem pašiem noteikumiem kā Latvijas Republikas pilsoņi.

Mūsu nacionālā bagātība Latvijas lauksaimniecības un meža zeme netiks iztirgota ārzemniekiem un saglabāsies Latvijas pilsoņu īpašumā. Lauksaimniecības un meža zeme ir nozīmīgs resurss, kuru nevar atjaunot. Tā ir vērtība, ko mums ir nodevuši senči no paaudzes paaudzē un tā mums ir jānosargā!

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas attīstība - saņemts izvērtējums no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās komisijas09. Nov (2017)

26. oktobrī iniciatīvas autori saņēmuši Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālajai komisijas izvērtējumu kolektīvajam iesniegumam "Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem".

Vairāki iniciatīvas priekšlikumi jau iestrādāti likumprojektā " Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Likums pieņemts 2017.gada 18. maijā un stājies spēkā 2017. gada 1.jūnijā.

Lai likumā iestrādātu maksimāli izdevīgākās normas lauksaimniecības zemes palikšanai Latvijas pilsoņu īpašumā, tika izvērtēti citu Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi lauksaimniecības zemes iegādei, vienlaikus ievērojot saistošos Eiropas Savienības noteikumus par brīvu preču un kapitāla kustību starp dalībvalstīm.

Likuma grozījumi paredz jaunus nosacījumus lauksaimniecības zemes pircējiem, kuri ir citu Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņi. No 2017. gada 1. jūnija par Latvijas lauksaimniecības zemes īpašniekiem šo valstu pilsoņi var kļūt, ja ir saņēmuši Savienības pilsoņu reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām B līmeņa 2. pakāpē.

Likuma grozījumi nostiprina vēl kādu būtisku lauksaimniecības zemes piederības jautājumu - Latvijas zemes fonda pārvaldītāja pirmpirkuma tiesības. Fonds šīs tiesības var izmantot gandrīz visos lauksaimniecības zemes atsavināšanas gadījumos, izņemot, ja šīs tiesības izmanto zemes kopīpašnieks vai nomnieks. Izmantojot pirmpirkuma tiesības, fonds var pārdot un iznomāt zemi Latvijas lauksaimniecības produktu ražotājiem, neļaujot zemei nonākt pārpircēju rokās.

Lai veicinātu lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanā un tās saglabāšanu Latvijas iedzīvotāju īpašumā, veikti grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ja zeme tiek pārdota Latvijas zemes fondam, pārdevējam nav jāmaksā 15 % ienākumu nodoklis.

Pēc Tautsaimniecības komisijas ierosinājuma, Saeimas analītiskais dienests ir sagatavojis pētījumu " Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirdzniecības ierobežojumi Eiropā un tirgus situācija Latvijā". Tas dos juridisku un ekonomisku pamatojumu deputātiem turpināt darbu lauksaimniecības zemes likumdošanas pilnveidošanā.

Iniciatīvas autors, Saeimas deputāts Armands Krauze (ZZS), īpaši uzteic Latvijas zemes fonda pirmpirkuma tiesību noteikšanu, kam būs tālejoša nozīme Latvijas lauksaimniecības zemes saglabāšanā vietējiem lauksaimniecības produktu audzētājiem. Būtisks ir arī regulējums valodas zināšanu prasībās zemes pircējiem. Tam ir ļoti praktiska nozīme - zemes īpašnieks, kurš spēj izlasīt instrukcijas latviešu valodā, var droši strādāt gan ar augu aizsardzības līdzekļiem, gan arī ievērot specifiskas darba drošības prasības, kas attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu.

Ziņas autore: Līga Caune

Dalies ar iniciatīvas jaunumiem!

AUTORS: ZIŅAS MB