Attīstības sadarbība

Nodibinājums “Sabiedrības līdzdalības fonds” šī gada rudenī realizē starptautisku projektu “Pieredzes pārnešana elektroniskā demokrātijas rīka izveidē Ukrainā”, kura mērķis ir ieviest ManaBalss.lv tipa platformu Ukrainā, un ielikt pamatus tam, lai šī sistēma kļūtu par neatņemamu Ukrainas demokrātijas sastāvdaļu, kuru nākošo 3 gadu laikā, līdzīgi kā Latvijā, apmeklētu un lietotu vismaz 50% sabiedrības. Projekta mērķu sasniegšana tiešā veidā dos tās pilsoņiem iespēju piedalīties valstisku jautājumu risināšanā un viedokļu paušanā, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību Ukrainā.

Ukrainas pilsoniskā sabiedrība ir meklējusi dažādus veidus, kā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus valstī. Būtiski uzlabojumi pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un tiešās demokrātijas veicināšanā Ukrainā ir vērojami jau no 2014.gada. Ir pieņemta arī virkne svarīgu likumprojektu, tajā skaitā, 2015.gada 2.jūlijā likums “par izmaiņu veikšanu Ukrainas Likumā “par iedzīvotāju iesniegumiem” par elektroniskajiem iesniegumiem un elektroniskajām iniciatīvām".

Šobrīd Ukrainā ir vairāk par 80 vietnēm, kuras paredzētas iniciatīvu vai petīciju iesniegšanai. Tomēr šīs vietnes ir neefektīvas, jo tās visas ir valsts un pašvaldību radītas vietnes, kurām iedzīvotāji neuzticas. Kontekstā ar valsts varas pārstāvju nevēlēšanos nopietni reaģēt uz iesniegtajām iniciatīvām, sabiedrības aktivitāte iniciatīvu iesniegšanā un atbalstīšanā pēc pirmo mēnešu entuziasma ir noplakusi un ir zema.

Balstoties uz Latvijas sekmīgo pieredzi, tiks radīta neatkarīga platforma, kas no pārējām atšķirsies ar stratēģisku pieeju iniciatīvu izveidošanā, kvalitātes kontrolē, komunikācijas stratēģijā, sadarbībā ar NVO sektoru un valsts sektoru.

Ukraina ir pirmā ManaBalss.lv starptautiskā sadarbības tīkla valsts, kurā veiksmīgi notikusi pieredzes pārnešana sabiedrības iniciatīvu platformas izveidē un palaišanā. ManaBalss.lv ir viena no vadošajām nacionāla līmeņa sabiedrības līdzdalības platformām pasaulē, kuras mērķis ir turpināt strādāt pie demokrātijas stiprināšanas Latvijā un pasaulē.

Projekts tiek realizēts ar LR Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējumu attīstības projektiem ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs atbalstu, un tas ilgs no 2016.gada augusta līdz šī paša gada novembrim.

Mountain View

Development cooperation

In the autumn of 2016, the foundation “Sabiedrības līdzdalības fonds” implements the international project “Transfer of experience in the development of electronic democracy tool in Ukraine”the goal of which is to implement a platform similar to ManaBalss.lv in Ukraine and lay the basis that such a system would become an integral part of the Ukrainian democracy that would be used at least by 50% of the population similarly as in Latvia in the next 3 years. The achievement of the project goals would provide the Ukrainian citizens an opportunity to participate in solving national matters and express their opinion thereby strengthening the civil society in Ukraine.

The Ukrainian civil society has looked for different ways how to influence the decision-making processes in the country. Significant improvements in strengthening the civil society and direct democracy in Ukraine can be observed since 2014. Several important laws have been passed, including the law of 2 July 2015 on amendments to the Law On Applications on applications, on-line applications and on-line initiatives.

Currently, there are more than 80 websites in Ukraine provided to submit initiatives or petitions. However, these websites are inefficient as those have been created by the government and municipalities that lack the trust of the population. In the context of the government representatives lacking the intent to react to the submitted initiatives, the public activity as regards submission and support of initiatives has decreased rapidly after the enthusiasm experienced in the first months.

Based on the successful experience of Latvia, an independent platform will be created that will be different from the others offering its users a strategic approach to development of initiatives, quality control, communication strategy, cooperation with the NGO sector and public sector.

Ukraine is the first cooperation country of the international network of ManaBalss.lv. The transfer of experience to create and launch a public initiative platform in Ukraine has been successful. ManaBalss.lv is one of the leading national public participation platforms in the world the goal of which is to continue working on strengthening democracy in Latvia and the world.

The project is implemented with the support of the financing provided by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia for the development projects in the EU Eastern Partnership and Central Asia countries. The project will last from August to November 2016.

ManaBalss.lv labās ziņas - Tavā e-pastā!

Mums ir daudz labu jaunumu - gribam par tiem pastāstīt arī Tev! Ieraksti savu e-pastu, un mēs ik mēnesi Tev tos nosūtīsim.

e-pasta adrese ** Obligātie lauki