Pārstāvis: Maksims RevunovsPublicēta: 02. Feb

NOVĒRST BEDRES DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU PAGALMOS RĪGĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

3'000
682
Jau parakstījuši 682
2'318

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Aicinu noteikt pienākumu nekustamo īpašumu turētājiem pašvaldībā un daudzdzīvokļu namu pārvaldniekiem remontēt un uzturēt caurbraucamās brauktuves, pagalmus un šo brauktuvju nomales, kas atrodas viņu īpašumā, valdījumā vai pārvaldīšanā.

Piedāvāju veikt grozījumus Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi". Proti, papildināt šos noteikumus un uzlikt par pienākumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, viendzīvokļa māju, zemesgabalu un citu nekustamo īpašumu īpašniekiem un pārvaldniekiem veikt caurbraucamo brauktuvju, pagalmu un nomaļu, kas atrodas viņu īpašumā vai pārvaldīšanā, ārpuskārtas remontu gadījumos, kas aprakstīti Ministru kabineta (MK) 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 3. punktā. Tāpat – uzlikt par pienākumu īpašniekiem un pārvaldniekiem uzturēt caurbraucamās brauktuves, pagalmus un nomales, kas atrodas viņu īpašumā, atbilstīgi attiecīgo MK noteikumu 26., 27., 29., un 30. punktu prasībām.

Viena no lielākajām problēmām, kas uztrauc Rīgas iedzīvotājus, ir dzīvojamo māju pagalmu briesmīgais stāvoklis. Ja Rīgas pašvaldībai kā īpašniekam ir pienākums uzturēt tai piederošos autoceļus un nomales, tad kāpēc nekustamā īpašuma turētājiem un pārvaldniekiem nav uzlikts šāds pienākums? Diemžēl iedzīvotājiem ne vienmēr ir sapratne, ka pašvaldība nevar ieguldīt publiskos līdzekļus privātā īpašumā. Tāpēc šie grozījumi nostiprinās likumisku prasību un vairos arī sapratni, ka dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanā dzīvokļu īpašniekiem un zemesgabalu īpašniekiem ir jāiegulda savi līdzekļi. Jo savs īpašums ir jāuztur pašam. Tāpat kā tas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādi, jumtu utt. Piemēram, Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" 8. punktā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina inženierkomunikāciju uzturēšanu kārtībā – bojājumu novēršanu, aku noslēgšanu ar vākiem u.tml., avāriju dēļ radītā apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar barjerām un ceļa zīmēm, bet nekas nav minēts par caurbraucamajām brauktuvēm, pagalmiem un nomalēm. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.