PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Fonds kā personas datu pārzinis vai apstrādātājs
1.1. Personas datu pārzinis ir nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības Fonds” (turpmāk – “Fonds”), reģ. Nr. 40008164462, juridiskā adrese: 11.novembra krastmala 35, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 22077684, e-pasts: [email protected], izņemot šīs Privātuma politikas 2.2.punktā noteiktajā gadījumā.

1.2. Attiecībā uz šīs Privātuma politikas 2.1.1.a) punktā norādītajām personas datu apstrādēm personas datu pārzinis ir attiecīgās iniciatīvas (kolektīvā iesnieguma) autors, bet Fonds izpilda personas datu apstrādātāja funkcijas un pienākumus.

1.3. Fonda elektroniskā pasta adrese saziņai jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, ir: [email protected]

2. Personas datu kategorijas, apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

2.1. Personas datu kategorijas, kuras Fonds lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
2.1.1. dati elektronisku parakstu vākšanas par iniciatīvām (kolektīvajiem iesniegumiem likuma “Saeimas kārtības rullis” 5.3 nodaļas izpratnē) ietvaros:

a) datu subjekta, kas atbalsta iniciatīvu, identifikācijas un parakstīšanās/autentifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, parakstīšanās/autentifikācijas fakts, datums un laiks, parakstīšanās/autentifikācijas veids, konkrētā iniciatīva (kolektīvais iesniegums), par kuru sniegts paraksts – lai nodrošinātu iespēju īstenot sabiedrības tiesības līdzdarboties valsts politikas veidošanā, t.i., parakstīšanos par attiecīgo iniciatīvu (kolektīvo iesniegumu) platformā manabalss.lv un iniciatīvas (kolektīvā iesnieguma) iesniegšanu Saeimā;

b) datu subjekta, kas atbalsta iniciatīvu, kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese – informācijas sniegšanai datu subjektam par platformas manabalss.lv aktualitātēm (tajā skaitā, par atbalstīto iniciatīvu virzību), kā arī atbilžu sniegšanai uz datu subjekta jautājumiem un/vai komentāriem par platformas manabalss.lv darbību;

c) datu subjekta, kas atbalsta iniciatīvu, profila dati: fotogrāfija, vārds uzvārds, kas pēc datu subjekta izvēles tiek publiskota pie attiecīgās iniciatīvas parakstītāju saraksta – lai nodrošinātu iespēju datu subjektam platformā manabalss.lv publiski paust savu pilsonisko aktivitāti un uzskatus;

2.1.2. personāla vadības dati: par Fonda darba pretendentiem (izglītība, kvalifikācija, amats, darba vieta, kontaktinformācija) un par Fonda darbiniekiem (vārds, uzvārds, amats, personas kods, pases dati, kontaktinformācija, darba līgums, bankas dati, darbinieka konts, izglītības dati, valodu prasmes, atvaļinājumi, izziņas, darba vēsture, veselības dati - informācija par pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm) – lai Fonds nodrošinātu personāla vadību, tajā skaitā personāla atlasi, un attiecīgi izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

2.1.3. grāmatvedības dati: par Fonda darbiniekiem (vārds, uzvārds, amats, dzimšanas datums, personas kods, pases dati, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, darba līgums, darba vēsture, bankas konts, nostrādāto stundu skaits mēnesī, atalgojums, atalgojuma izmaiņas, piemaksas, dati par darbinieku veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dati par pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm, atvaļinājumi un atvaļinājuma naudas, samaksāto nodokļu summas, atvieglojumi, personas kods, dzīvesvietas adrese) un pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem/to pārstāvjiem (vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija) – lai Fonds nodrošinātu grāmatvedības vešanu un attiecīgi izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

2.1.4. lietvedības dati: vārds, uzvārds, adrese, amats, kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasta adrese), sarakste, sanāksmju norise un pieņemtie lēmumi, attēla un balss ieraksts tiešsaistes platformās, kas fiksē sanāksmju dalībniekus un/vai sanāksmju norisi – lai Fonds nodrošinātu lietvedības kārtošanu un attiecīgi izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sadarbības nodrošināšanai ar sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, medijiem, valsts un pašvaldību iestādēm un to pārstāvjiem, valsts amatpersonām, kā arī līgumattiecību nodibināšanu un līgumsaistību izpildi;

2.1.5. Fonda darbības un ar to saistīto notikumu atspoguļošanas dati: Fonda pasākumu apmeklētāju/dalībnieku, darbinieku, mediju pārstāvju vārds, uzvārds, amats, nodarbošanās, personu kontaktinformācija (telefons, e-pasts), personas attēla fiksācija videomateriālā vai fotogrāfijā – lai Fonds informētu sabiedrību par Fonda darbību un tā aktivitātēm, kā arī lai popularizētu Fonda darbību un tās rezultātus;

2.1.6. citi dati, kurus persona ir pati sniegusi Fondam, vai citi dati, kuru apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvajos aktos paredzētus Fonda pienākumus vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Fondam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, vai kuru apstrāde ir nepieciešama Fonda vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

2.2. Personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:
2.2.1. Fondam tā statūtos un normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei;

2.2.2. Fonda personāla vadībai - personāla atlases nodrošināšanai un Fonda darbinieku un viņu darba gaitu raksturojošo dokumentu sagatavošanai un pārvaldībai;

2.2.3. Fonda grāmatvedības vešanai;

2.2.4. Fonda lietvedības nodrošināšanai, līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei, kā arī sadarbības nodrošināšanai ar medijiem, valsts amatpersonām, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem;

2.2.5. Sabiedrības informēšanai par Fonda darbību un tās rezultātiem;

2.2.6. Fonda un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai, kad tas ir nepieciešams.

2.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
2.3.1. lai izpildītu Fondam piemērojamos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. apakšpunkts);

2.3.2. līgumu noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumus un nodrošinātu to izpildi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b. apakšpunkts);

2.3.3. lai izpildītu uzdevumus, ko Fonds veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Fondam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e. apakšpunkts);

2.3.4. datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a. apakšpunkts);

2.3.5. lai realizētu no Fonda un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai normatīvajiem aktiem izrietošas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. apakšpunkts). Fonda likumīgās (leģitīmās) intereses, cita starpā, ir:

a) veikt savu darbību, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kā arī veikt saimniecisko darbību, kā tas noteikts Biedrību un nodibinājumu likumā;

b) informēt sabiedrību par savu darbību;

c) pārbaudīt datu subjektu partejisko piederību un komerciālās intereses;

d) nodrošināt līgumsaistību izpildi;

e) sniegt interneta vides pakalpojumus, kā arī uzraudzīt un uzlabot to kvalitāti;

f) nodrošināt Fonda infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību;

g) vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

3. Īpašu kategoriju personas dati
3.1. Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka aizliegumu tādu personas datu apstrādei, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrādi.

3.2. Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz izņēmumus no minētā apstrādes aizlieguma, tai skaitā, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai datu pārzinis izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas b. apakšpunkts) vai datu subjekts ir devis nepārprotu piekrišanu attiecīgo personas datu apstrādei konkrētiem nolūkiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas a. apakšpunkts), vai arī apstrāde ir nepieciešama būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta otrās daļas g. apakšpunkts). Tā piemēram, Fonds var apstrādāt noteiktus veselības datus attiecībā uz tā darbiniekiem, lai Fonds izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktus pienākumus, kā arī datus par datu subjekta politiskajiem uzskatiem, ja tos atklāj informācija par datu subjekta atbalstītajām iniciatīvām (kolektīvajiem iesniegumiem) atbilstoši 2.1.1.a) punktā norādītajām.

4. Automatizēta lēmumu pieņemšana
4.1. Fondā nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

5. Personas datu aizsardzība
5.1. Fonds aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Fondam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

5.1.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

5.1.2. ugunsmūris;

5.1.3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. Personas datu saņēmēji var būt Fonda pakalpojumu sniedzēji (apstrādātāji), sadarbības partneri atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, kā arī citas kompetentas iestādes atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Personas datu saņēmēji attiecībā uz 2.1.1.a) punktā minētajiem datiem ir Latvijas Republikas Saeima un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 131.3 panta pirmajai un ceturtajai daļai un 131.4 panta pirmajai daļai. Pēc pieprasījuma, personas datu saņēmēji attiecībā uz 2.1.1.a) punktā minētajiem datiem var būt Latvijas pašvaldības.

6.3. Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas): dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm. Vienlaicīgi no ārvalstīm, t.sk. trešajām valstīm, ir pieejama Fonda tīmekļa vietnē (www.manabalss.lv) un Fonda Facebook lapā, Twitter, LinkedIn un Youtube norādītā informācija.

6.4. Fonds iegūst personas datus no datu subjektiem, kompetentām iestādēm (un to turējumā esošajiem valsts reģistriem un informācijas sistēmām), kā piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī citām personām (piemēram, iesniegumu iesniedzējiem) un citām kompetentām iestādēm atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Fonds savu uzdevumu izpildei mēdz izmantot arī publiski pieejamo informāciju, kas atsevišķos gadījumos var saturēt personas datus.

7. Personas datu glabāšanas ilgums
7.1. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

7.2. Personas datu glabāšanas ilguma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

7.2.1. kamēr dati ir nepieciešami, lai Fonds izpildītu normatīvajos aktos tam noteiktus pienākumus;

7.2.2. kamēr dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei;

7.2.3. kamēr dati ir nepieciešami, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Fonds vai datu subjekts varētu realizēt savas leģitīmās intereses;

7.2.4. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”);

7.2.5. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

7.3. Elektronisku parakstu vākšanas par iniciatīvām ietvaros 2.1.1.a) punktā norādītie personas dati tiek glabāti platformā manabalss.lv līdz brīdim, kad iestājies viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

7.3.1. parakstu vākšana par iniciatīvu ir noslēgusies, savācot nepieciešamo balsu skaitu, iniciatīva ir iesniegta Saeimā un ir pagājis viens mēnesis kopš iniciatīvas iesniegšanas Saeimā; vai

7.3.2. ir pārtraukts parakstu vākšanas process par attiecīgo iniciatīvu; vai

7.3.3. ir pagājuši 10 gadi kopš parakstu vākšanas procesa uzsākšanas un nav savākts nepieciešamais balsu skaits iniciatīvas iesniegšanai Saeimā.

7.4. Pēc tam, kad ir beidzies personas datu glabāšanas termiņš, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

8. Personas datu subjekta tiesības
8.1. Personas datu subjektam ir šādas tiesības:

8.1.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Fondā;

8.1.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Fondam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību;

8.1.3. jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja vien datu apstrāde neizriet no citiem tiesiskiem pamatiem (piemēram, apstrādi pamato Fonda pienākumi, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem). Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

8.1.4. iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

8.1.5. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Fonds pieņem, izmantojot pastu vai elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

9. Piemērojamie normatīvie akti
9.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā saukta Regula.

9.2. Fizisko personu datu apstrādes likums, OP numurs: 2018/132.1, pieņemts: 21.06.2018; stājas spēkā: 05.07.2018; publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018, un citi piemērojamie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.

10. Sīkdatnes
10.1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni.

10.2. Sīkdatnes tiek saglabātas Datu subjekta ierīcē tikai tad, ja Jūs tam piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskajai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Datu subjekts nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

10.3. izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti, t.i. tīmekļa vietnes lietotāju autentificēšanai (_mb_session, tgt, _CASinoApp_session). Tīmekļa vietnē ir izmantojamas sīkdatnes lietotāju aktivitāšu analīzei (Google Analytics sīkdatnes _ga un ga_client_id).

10.4. Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Datu subjekta ierīcē (datorā vai mobilā iekārtā), un Datu subjekts var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Datu subjektam ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Datu subjekts apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

11. Piekrišana tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem
11.1. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Datu subjekts apliecina, ka ir iepazinies ar tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma atrunu.

11.2. Gadījumā, ja Datu subjekts nepiekrīt tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu vai Privātuma atrunas nosacījumiem, bet turpina lietot tīmekļa vietni, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts piekrita šajos noteikumos un/ vai Privātuma atrunā minētajai personas datu apstrādei.

11.3. Datu subjekts nav tiesīgs izmantot tīmekļa vietni un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja Datu subjekts nav sasniedzis 16 gadu vecumu.

12. Tīmekļa vietnes lietošanas kārtība
12.1. Datu subjekts ir tiesīgs izmantot tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

12.2. Datu subjekts neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) tīmekļa vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

12.3. No Datu subjekta tiek pieprasīta informācija, kas ir nepieciešama, lai saņemtu un apstrādātu no Datu subjekta saņemto informācijas pieprasījumu, ziņojumu un/vai pieteikumu. Datu subjekts apliecina, ka jebkura informācija, kuru tas sniegs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.

12.4. Datu subjekts ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Tīmekļa vietnē un/vai nosūta Pārzinim (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk., tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

12.5. Datu subjekts piekrīt, ka tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Datu subjekts neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Datu subjekta pienākums ir regulāri sekot līdz visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

12.6. Datu subjekts piekrīt, ka Pārzinis pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto Datu subjekts neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības pret Pārzini.

12.7. Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus.

12.8. Datu subjektam ir aizliegts izmantot tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

13. Jurisdikcija
13.1. Attiecības starp Lietotājiem un pārzini (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

14. Noslēguma jautājumi
14.1. Privātuma politika satur ziņas, ko paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13., 14. pants un 15. pants.

14.2. Fonds ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Fonda tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika”.

PRIVĀTUMA ATRUNA
Privātuma atruna nosaka MANABALSS.LV privātuma praksi saistībā ar šo tīmekļa vietni. MANABALSS.LV nav atbildīga par citu tīmekļa vietnes saturu vai privātuma praksi, ja tajās izdara atsauci uz šo tīmekļa vietni.

MANABALSS.LV pilnībā respektē Datu subjektu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Datu subjektiem šajā tīmekļa vietnē bez Datu subjekta atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Datu subjekts brīvprātīgi nododat MANABALSS.LV, tiks apstrādāta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

MANABALSS.LV nevāc nekādus Datu subjektu personas datus tīmekļa vietnē, neskaitot to informāciju, kuru Datu subjekts brīvprātīgi nodod (piemēram, izmantojot pieejamos saziņas kanālus, tādus kā: tālrunis, jaunumu nosūtīšanas rīks tiešsaistē un/vai e-pasts). Jebkura informācija tiek apstrādāta caur platformu un, atbilstoši “Saeimas kārtības rullim” nodaļai 5.3 “Kolektīvā iesnieguma izskatīšana”, tiek nodota Latvijas Republikas Saeimai. Atbilstoši likumam, Saeimas Prezidijs ne vēlāk kā 20 dienas pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību Kārtības ruļļa 131.3 panta prasībām, ja nepieciešams, nodod to pārbaudei Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, un lemj par šā iesnieguma nodošanu sākotnējai izvērtēšanai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. MANABALSS.LV informāciju izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Datu subjekts šo informāciju sniedz. Lai nodrošinātu platformas darbību, tehniskā atbalsta pakalpojumus sniedz uzņēmumi SIA “IT HOUSE” un/vai SIA “Agile Code”.