Pārstāvis: Aivis BoževnieksPublicēta: 16. Nov (2020)

BĒRNU PERSONAS KODS AR DZIMŠANAS DATIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
7'835
Jau parakstījuši 7'835
2'165

Kam gan ir nepieciešams jaunais personas kods bez dzimšanas datiem, ja personu apliecinošos dokumentos tāpat liek klāt dzimšanas datumu? Jābūt tā, ka personai tiek piešķirts personas kods, kuru veido vienpadsmit ciparu virkne, no kuriem pirmie seši cipari norāda personas dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, kā tas bija līdz 2017. gada 30. jūnijam. Un, sasniedzot pilngadību, persona, kurai personas kods ir ar dzimšanas datiem un tai šķiet, ka tas ierobežo tās tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, ir tiesīga vienu reizi, iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) iesniegumu, lūgt mainīt tai piešķirto personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums.

Tāpēc ir jāmaina Iedzīvotāju reģistra likuma 5. pants un pārejas noteikumu 8. punkts, ko izdevusi LR Saeima. Problēmas ar automātiski ģenerēto personas kodu ir sekojošas. 1. PMLP pārstāve Santa Jonāte ir minējusi, ka jaunais personas kods tiek ieviests, lai novērstu problēmu par vecuma diskrimināciju (https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/no-sodienas-jaundzimuso-personas-kodos-vairs-nenoradis-dzimsanas-datus.a241704/). 2. Pierakstoties pie ārsta vai cita speciālista, tiek prasīts personas kods un arī dzimšanas dati. Pašlaik dzimšanas dati tiek norādīti arī blakus automātiski ģenerētam personas kodam LR pasē un/vai ID kartē, kā arī CSDD izdotā autovadītāja apliecībā. Tur arī ir redzams cilvēka attiecīgais vecums, un nav iespējams izvairīties no diskriminācijas vecuma dēļ, kas tika minēts par vienu no iemesliem ģenerētā personas koda ieviešanai. Ja šis arguments ir patiess, tad personu apliecinošos dokumentos nedrīkstētu uzrādīt dzimšanas datus, jo pretējā gadījumā ir nesaprotama automātiski ģenerēta koda izveide.

Līdz ar šo pretrunu novēršanu personām, kam personas kods ir piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam, nebūs priviliģētā statusa, jo tās var mainīt personas kodu, un Satversmes 91. pants neattiecas uz personām, kuram tiek piešķirts automātiski ģenerēts personas kods, sākot ar 2017. gada 1. jūliju. Mainot likuma pantus, visi cilvēki Latvijā būs vienlīdzīgi likuma priekšā. Cilvēku, t.i., šajā gadījumā - bērnu, tiesības netiks diskriminētas, jo tām būs arī tiesības mainīt personas kodu.