Pārstāvis: Liesma OsePublicēta: 26. Nov (2014)

PAR SALIEDĒTU, IEKĻAUJOŠU UN TOLERANTU SABIEDRĪBU LATVIJĀ!
Iniciatīva tiks iesniegta LR Ministru Kabinetā

10'000
63
Jau parakstījuši 63
9'937

Ar šo iniciatīvu mēs vēlamies praktiskos, konkrētos soļos veidot saliedētāku Latviju. Latvijas valsts suverenitāte ir atkarīga no tās iedzīvotāju saliedētības, valstiskas domāšanas, piederības sajūtas un līdzdalības. Kultūru daudzveidība un identitāšu dažādība ir Latvijas valsts vērtības. Latviešu valodas prasme un lietošana, cieņa pret cilvēktiesībām un to ievērošana vienotā valstī, kultūru dialogs kā politikas līdzeklis: būtiski, lai, neraugoties uz piederību vairākām etniskajām kultūrām, mēs spētu par to vienoties. Saliedēta Latvija ir droša Latvija. Latvijas valsts, veidojot sabiedrības integrācijas politiku, nodrošina sabiedrības mazākuma tiesību un vienlīdzības principa ievērošanu. Tomēr praksē iekļaujoša un toleranta sabiedrība vēl nav Latvijas realitāte. De facto saliedētība Latvijas sabiedrībā vēl nav sasniegta, par ko liecina etniskās pārstāvniecības disproporcijas valsts pārvaldē un pilsoniskās sabiedrības segmentā, dažādības vadības sistēmas trūkums izglītības sistēmā un darba tirgū, nošķirtas informatīvās telpas latviešu un krievu valodā.

Aicinām politikas veidotājus un izpildvaru - Ministru Kabinetu - iekļaut 2014.gada iedzīvotāju un organizāciju foruma „DAUDZBALSĪBA, IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ” ieteikumus Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plānā (skat. iniciatīvas pielikumu). Aicinām politikas veidotājus un izpildvaru, piemēram, (1) stiprināt visu tautību iedzīvotājus iekļaujošas vietējās kopienas, atbalstot pasākumus, kuros kā darba valodas līdzās valsts valodai izmantotas vairākas valodas; (2) atbalstīt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektus, kas palīdz saglabāt katras tautības kultūras savpatnību; (3) veicināt jaunas, efektīvas līdzdalības formas (piemēram, iedzīvotāju forumi), īpaši internetā. Pārmaiņas nepieciešamas gan attiecīgo nozaru politikas plānošanas dokumentos, izstrādājami jauni likumu grozījumi, gan Ministru kabineta noteikumi.

Latvija iegūs saliedētāku, sadarboties spējīgāku, uz izaugsmi vērstu sabiedrību. Tiks stiprinātas iedzīvotāju kopienas Latvijā dažādos reģionos, tiks stiprināta to kopējā piederība Latvijai. Mazināsies cilvēku šķirošana latviešos un cittautiešos, Latvijas sabiedrībā vairosies savstarpēja uzticēšanās, būs atbalstītas Latvijas pilsoņu vienlīdzīgas līdzdalības iespējas visās sabiedrības dzīves jomās. Valdoša politiskā kultūra papildināsies ar tādām vērtībām kā cieņa, tolerance, un gūs praktiskas izpausmes kā mācīšanās vairākuma un mazākuma attiecībās, tiks stiprināti produktīvi, uz sabiedrisko labumu vērsti sadarbības modeļi starp latviešiem un mazākumtautībām piederīgajiem.

Pievienots dokuments

foruma_sec_ieteikumi2611.pdf (atvērt)