Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Brambergs ĢirtsPublicēta: 17. Feb (2023)

GLĀBSIM LIELUPES GRĪVU! ATJAUNOSIM UN ATVĒRSIM JŪRMALAS OSTU!
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā

600
887
Jau parakstījuši 887

Ar šo iniciatīvu aicinu atjaunot Jūrmalas ostu.

Tam ir nepieciešams veikt kuģu kanāla padziļināšanu vismaz līdz 3.5 metru dziļumam, kā arī atjaunot un nostiprināt erozijas skartos upes krastus. Sāksim Jūrmalas ostas attīstības programmas īstenošanu!

Ir jāizbeidz ilgstošā bezdarbība Lielupes grīvā. Jau trīs gadus Jūrmalas ostā pēc Jūras administrācijas paziņojuma ir slēgta pieeja jūrai. Regulāru dabas stihiju postījumu rezultātā Lielupes grīvā notiek jūras un upes krasta dinamiska erozija – noskalošana un krastu nogrūšana, tiek izgāzti simtiem koku, notiek plašu sēkļu veidošanās. Aicinām nekavējoties atjaunot drošu kuģu ceļu un atvērt Jūrmalas ostu, veicot krastu nostiprināšanu un kuģu ceļa padziļināšanu. Jūrmalas ostai (agrāk Lielupes ostai) kā tūrisma galamērķim ir nozīmīga loma ne tikai Jūrmalas, Rīgas un Jelgavas, bet arī visas Baltijas un Skandināvijas valstu kontekstā. Jūrmalas osta ir piedalījusies dažādos projektos, tai skaitā Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" u.c., ar mērķi piesaistīt ārvalstu burātājus, prezentējot mazo ostu piedāvājumus un pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem viesiem no ārvalstīm. Vēsturiski Lielupes akvatorijā ir izveidojušies vairāki nozīmīgi ūdens sporta klubi – airēšanas skola un jahtklubi, kas ir atpazīstami ne tikai Baltijā, bet arī plašāk pasaulē. Daudzas laivas un jahtas ir piedalījušās un uzvarējušas dažādās starptautiskās sacensībās. Tomēr ostas attīstību faktiski iznīcina bezdarbības rezultātā radītā avārijas situācija Lielupes grīvā. Jūrmalas osta ir paralizēta, jo nav iespējams no jūras iekļūt ostā un no upes – iziet jūrā; pie Vakarbuļļiem notiek strauja jūras un upes krastu erozija, tiek negatīvi ietekmētas un zaudētas aizsargājamas dabas teritorijas. Netiek īstenota ostas attīstības programma, tai skaitā Lielupes grīvas krastu nostiprināšana. Jūrmalas osta ir vienīgā Latvijas mazā osta, kas sistemātiski nespēj organizēt savlaicīgu kuģu kanāla uzturēšanas darbu veikšanu, nodrošināt vides un navigācijas jautājumu sakārtošanu atbilstīgi labai jūrniecības praksei, Jūrmalas ostas un MK noteikumiem. Osta nepilda tūrisma galamērķa funkciju, kā rezultātā katru gadu Jūrmalas osta zaudē iespēju uzņemt daudzus burātājus, tai skaitā ūdens tūrisma viesus no ārvalstīm. Ostu spiesti pamest arī daudzi kreiserjahtu un kuteru īpašnieki. Jūrmalas ostas laivu, kuteru un jahtu īpašnieki, burātāju kolektīvi, kā arī Jūrmalas, Rīgas un Jelgavas iedzīvotāji un burāšanas sporta atbalstītāji tāpēc aicina: 1. nekavējoties uzsākt avārijas situācijas likvidāciju Lielupes grīvā un atjaunot kuģu ceļa navigāciju, veicot padziļināšanu vismaz līdz 3.5 metriem; 2. nodrošināt piekļuvi jūrai un Jūrmalas ostas atvēršanu; 3. aktualizēt Jūrmalas ostas attīstības programmu un uzsākt tās īstenošanu, aizsargājamo dabas teritoriju atjaunošanu un krastu nostiprināšanu. Saskaņā ar Pašvaldību likumu, ŠĪS INICIATĪVAS IESNIEGŠANAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS DOMĒ IR NEPIECIEŠAMI VISMAZ 300 JŪRMALĀ PIERAKSTĪTU LATVIJAS PILSOŅU VECUMĀ VIRS 16 GADIEM PARAKSTI. Vācamo parakstu skaitu iniciatīvas autors tomēr nosaka uz pusi augstāku, lai dotu iespēju parakstīties un paust savu attieksmi arī citu pašvaldību iedzīvotājiem, jo Lielupes kuģojamība nav tikai vienas pašvaldības interesēs. Parakstāmies aktīvi un droši!

Pievienots dokuments

Lielupes_griva_ortofoto_ar_robežām.pdf (atvērt)