Pārstāvis: Agnese TomiņaPublicēta: 25. Nov (2022)

IESPĒJU SOCIĀLĀ DARBA VECĀKO KURSU STUDENTIEM STRĀDĀT SPECIALITĀTĒ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
143
Jau parakstījuši 143
9'857

No 2022. gada 1. oktobra visā Latvijā mājokļa pabalstam līdz 2023. gada 31. maijam ir noteikta lielāka mājsaimniecības minimālo ienākumu summa, kādu ņem vērā, aprēķinot šo pabalstu. Tas paredzēts, lai mājokļa pabalstu varētu saņemt vairāk mājsaimniecību. Šo darbu veic sociālo dienestu darbinieki (t.i., sociālās palīdzības organizatori, sociālie darbinieki un klientu apkalpošanas speciālisti). Mājokļa pabalsts ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzētais viens no diviem pamata pabalstiem, kuru saviem iedzīvotājiem maksā pašvaldība. Piešķirot šo pabalstu, tiek vērtēti mājsaimniecības ienākumi. Tāpēc sociālajā dienestā ir jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija ar prasīto informāciju atbilstīgi MK noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". Šis ir papildus noslogojums darbiniekiem, izvērtējot materiālo situāciju un piešķirot mājokļa pabalstu. Mājsaimniecības rēķinus sociālajā dienestā iesniedz deklarācijā noteiktajā termiņā (trīs vai seši mēneši) katru mēnesi. No 01.10.2022. ir izdots likums "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums", kurā 13. panta 2.6 daļa nosaka, ka no 01.10.2022.–30.06.2022. pašvaldība drīkst noteikt tās sociālā dienesta darbiniekiem, kuri ir iesaistīti šā panta 2.3 daļā minētā iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas procesā, piemaksu par citu pienākumu veikšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem līdz 30 procentiem no mēnešalgas. Lai nodrošinātu klientu optimālu apkalpošanu, mājokļa pabalstu atbilstīgi šā panta nosacījumiem pašvaldības sociālajā dienestā ir tiesības aprēķināt personām, kuras neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajām izglītības prasībām, bet ir ieguvušas vismaz pirmā līmeņa augstāko izglītību. Taču sociālajos dienestos par sociālās palīdzības organizatoriem, sociālajiem darbiniekiem vai klientu apkalpošanas speciālistiem strādā arī studenti, kuri uzsākuši bakalaura studijas sociālajā darbā un ir jau 4. kursa studenti, bet diemžēl iepriekšminētās piemaksas par citu vai papildu pienākumu veikšanu no valsts nevar saņemt, jo vēl nav ieguvuši augstāko izglītību.

Tāpēc aicinām atbalstīt strādājošos sociālā darba studentus noteiktajā nozarē, mainot vai pievienojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajām izglītības prasībām vismaz 4. kursa sociālā darba studentus.

Šīs izmaiņas rezultātā sabiedrība iegūs profesionāli sniegtu sociālo pakalpojumu un sociālo palīdzību, strādāt gribošus sociālā darba speciālistus un neizdegušus darbiniekus. Tāpat arī vienlīdzību starp sociāla darba speciālistiem, kuri ir jau ieguvuši izglītību, un strādājošiem sociālā darba studentiem šajā nozarē.