Pārstāvis: Biedrība “Citāds Es”Publicēta: 23. Nov (2020)

IZGLĪTOJAMO AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM INTEGRĀCIJA UN IEKĻAUŠANA PIRMSSKOLAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS IESTĀDĒS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
720
Jau parakstījuši 720
9'280

Sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām veiksmīgu integrāciju un iekļaušanu pirmsskolas un vispārizglītojošās iestādēs, kā arī veicināt iesaistīto sabiedrības locekļu stabilu mentālo veselību. Mainot nosaukumus pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, izslēdzot vārdu “speciālā”, turpināt īstenot izglītības programmas, kas paredzētas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ņemot vērā to, ka šajās izglītības iestādēs ir atsevišķas telpas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, atbilstošs inventārs, audzinātāji, asistenti un sociālās rehabilitācijas speciālisti, kā arī sekmīgi īstenota integrācija un iekļaušana visu izglītojamo starpā atbilstoši viņu spējām.

Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri spēj apgūt pamatprogrammu, nodrošināt asistentu un vides pieejamību klasē (grupā). Integrējot un iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, nodrošināt atsevišķu klasi (grupu), vai klases (grupas), kur izglītojamie ar speciālām vajadzībām apgūst pamatprogrammu speciālā pedagoga un asistentu klātbūtnē pēc savām spējām. Piesaistīt iespēju robežās sociālās rehabilitācijas speciālistus. Saglabāt piemaksas pedagogiem, asistentiem un speciālistiem, kuri strādā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītības iestādes klasē (grupā) vienlaikus apvienot adekvātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaitu atbilstoši izglītības programmai. Pirmsskolas izglītības iestādē apvienot izglītojamos ar speciālām vajadzībām no 3–7 gadu vecumam. Vispārizglītojošās iestādēs apvienot izglītojamos ar speciālām vajadzībām no 1.–6.klasei un no 7.–12.klasei (divās atsevišķās klasēs (grupās)). Integrāciju un iekļaušana klasē (grupā) īstenot mācību stundās, kurās nav nepieciešama padziļināta koncentrēšanās un izpratne: sports, mūzikas un mākslas stunda, kā arī klases stunda. Uzsverot integrāciju un iekļaušanu klases stundā, kur integrētais un iekļautais izglītojamais ar speciālām vajadzībām kopā ar asistentu un speciālo pedagogu tiek iesaistīts iknedēļas plāna izstrādē, radošās klases nodarbībās un saliedēšanas spēlēs. Rast iespēju īstenot integrāciju un iekļaušanu izglītības iestādes organizētajos pasākumos, izvērtējot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iespējas atrasties un piedalīties tajos. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem piedāvāt iespēju, ja ir vēlme, kļūt par sava bērna apmaksātiem asistentiem, tādējādi sekmīgi integrējot un iekļaujot izglītojamo ar speciālām vajadzībām jaunā vidē un radot drošus apstākļus. Valsts, pirmsskolas un vispārizglītojošām izglītības iestādēm, komunicējot ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar speciālām vajadzībām, rast kompromisus sekmīgai izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai un iekļaušanai izglītības iestādēs.

Tā rezultātā pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādes un to personāls strādās sakārtotā vidē, kur uzmanība tiks vērsta uz kvalitatīvu izglītības nodrošināšanu izglītojamiem, gan bez, gan ar speciālām vajadzībām atbilstoši izglītojamā spējām. Neliekot atrasties spriedzes apstākļos, izglītojamo mentālā veselība netiks traumēta. Integrācija un iekļaušana tiks nodrošināta atbilstoši izglītojamo spējām un mentālajai veselībai.