Pārstāvis: Arturs KrūskopsPublicēta: 09. Mar (2018)

IZSKAUST ŪDENS IZLIETOJUMA PĀRRĒĶINUS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU RĒĶINOS
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru Kabinetam

10'000
351
Jau parakstījuši 351
9'649

Grozīt MK noteikumus Nr.1013 (Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu) saskaņā ar Ministru prezidenta ( 13.12.2016.g.) uzdevumu Ekonomikas ministram sagatavot grozījumus minētajiem noteikumiem, primāri pievēršot uzmanību ūdens patēriņa starpības rašanās cēloņu noteikšanai

Ūdens piegādātājam (Rīgā SIA Rīgas ūdens) jāslēdz tiešie līgumi ar mājas dzīvokļu īpašniekiem par ūdens piegādi un norēķināties par dzīvoklī izlietoto ūdeni pēc dzīvoklī uzstādītiem ūdens skaitītājiem. Tā jau ilgstoši un sekmīga darbojās AS Latvenergo, AS Latvijas Gāze, SIA Jelgavas Ūdens un vairāki citi, jo tie visi ir mājai līdzīgā statusā obligātā un regulētā sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji. Skaitītājs ir pārdevēja, nevis pircēja piederums un īpašums. Tā ir neapstrīdama aksioma un pasaulē vispārpieņemtā kārtība. Tāpēc ūdens pārdevējam ir jāatpērk no dzīvokļu īpašniekiem dzīvokļos uzstādītie ūdens skaitītāji. Pie tam, mājas dzīvokļu īpašniekiem arī turpmāk jānodrošina mājas iekšējā ūdensvada droša funkcionēšana par saviem līdzekļiem, jo tas ir dzīvojamās mājas kopīpašums, par ko rūpējas īpašnieki.

Dzīvokļos ūdens izlietojuma uzskaite būs pēc būtības pareiza, apsaimniekošanas rēķinos nebūs nesaprotamas pozīcijas “ūdens pārrēķins”. Katrs dzīvokļa īpašnieks maksās tikai par paša izlietoto ūdeni. Ūdens piegādātājs atpirks no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī uzstādītos skaitītājus un tālāk pats nodrošinās to drošu darbību. Mājas apsaimniekotājs būs atbrīvots no tam svešas komunālās saimniecības ūdens piegādātāja un tirgotāja funkcijām.