Pārstāvis: Indra CimermanePublicēta: 11. May (2012)

PAR GODĪGU ATTIEKSMI UN LABĀKU LAUKU NĀKOTNI!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'249
Jau parakstījuši 2'249
7'751

Eiropas Savienības (ES) Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir jānodrošina godīga tiešo maksājumu sadale starp ES dalībvalstīm, samazinot lielās atšķirības starp tiešo maksājumu līmeņiem ES dalībvalstīs, lai tiktu ievērots taisnīguma un objektivitātes princips pret visu ES dalībvalstu lauksaimniekiem.

Latvijas lauksaimnieku organizācijas (LOSP, ZSA, LLKA) sadarbībā ar LLKC konsultāciju birojiem ir uzsākušas parakstu vākšanas kampaņu, aicinot iedzīvotājus parakstīties zem aicinājuma (petīcijas) Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai, kurā tiek prasīts Eiropas Savienības (ES) institūcijām ievērot Lisabonas līgumā un Eiropas 2020 stratēģijā noteiktās vērtības un principus. Lauksaimnieku organizācijas pieprasa Eiropas Savienības institūcijām veidot atbilstošu kopējās lauksaimniecības politikas budžetu, sākot ar 2014.gadu noteikt tiešo maksājumu finansējuma apjomu Baltijas valstīm pēc jaunas aprēķinu metodes un ņemot vērā faktisko ES 27 valstu vidējo līmeni uz 1 ha pēc 2013.gada.Parakstu vākšanas kampaņa vienlaicīgi tiek organizēta Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.Latvijā parakstu vākšanas kampaņa ir plānota līdz š.g. 10.jūnijam, pēc tam, Baltijas valstu lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem savstarpēji vienojoties, Baltijas valstis kopīgi iesniegs parakstīto aicinājumu Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām.

Ja būs nodrošināta godīga tiešo maksājumu sadale starp ES dalībvalstīm, tad Baltijas valstu lauksaimnieki spēs konkurēt ar citu valstu lauksaimniekiem ES vienotajā tirgū. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi ES vienotajā tirgū, dos iespēju Baltijas lauku saimniecībām un uzņēmumiem palielināt apgrozījumu, vairāk investēt lauksaimniecības attīstībā un lauku vides sakārtošanā, tādējādi dodot iespēju attīstīties lauku teritorijām.

Pievienots dokuments

1336717735BvhVgH.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Izsakām milzīgu pateicību visiem petīcijas parakstītājiem!04. Jul (2012)

Uz 27. jūniju Latvijā elektroniski un papīra formā bija savākti 18 710 paraksti, kopā Baltijas valstīs vairāk nekā 63 tūkstoši parakstu un 28. jūnijā Baltijas valstu lauksaimnieku organizāciju pārstāvji iesniedza petīciju un savāktos parakstus Eiropas Parlamenta prezidentam. Pamatojoties uz to, ka sabiedrības interese ir ļoti augsta, Baltijas valstu iedzīvotāji turpina parakstīties zem Petīcijas.Turpmākais jūsu atbalsts stiprinās Baltijas lauksaimniekus cīņā par godīgiem tiešmaksājumiem!

AUTORS: INDRA CIMERMANE