Pārstāvis: Andris ZariņšPublicēta: 09. Jun (2021)

PAR ATVĒRTIEM DATIEM - PAR MEDĪBU TIESĪBU LIETOTĀJU INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā

5'000
195
Jau parakstījuši 195
4'805

Ar šo iniciatīvu prasām atvērt sabiedrībai Valsts meža dienesta (VMD) informāciju par medību tiesību lietotājiem. VMD uztur Meža valsts reģistru, tai skaitā arī medību tiesību lietotāju un ar medību tiesību lietotājiem noslēgto līgumu informāciju. Saeimā ir pieņemti grozījumi "Meža likumā", kas paredz Meža valsts reģistra meža inventarizācijas datu atvēršanu ar deleģējumu sagatavot MK noteikumus, kas nosaka datu atvēršanas apjomu un kārtību. Šie grozījumi deleģē MK noteikt, ko un kādā veidā un formātā atvērt.

Paredzot attiecīgu sadaļu plānotajos MK noteikumos, ierosinām atvērt publiskai lietošanai tiešsaistē datus par aktuālajiem medību tiesību lietotāju noslēgtajiem līgumiem, publicējot tos telpisko datu formātā ar šādu informāciju: 1. noslēgto līgumu zemes vienības ģeometrija; 2. līgumu zemes vienības kadastra apzīmējums; 3. medību tiesību lietotāja (medību kolektīva) nosaukums.

Līdz ar šādu grozījumu sabiedrībai būs pieejama informācija par medību apsaimniekojamām platībām. Tas būs vērtīgi sekojošu iemeslu dēļ. 1. Tas dos iespēju sabiedrības uzraudzībai par to, vai medības notiek teritorijās, par kurām ir noslēgti līgumi, šādi atvieglojot arī uzraugošo institūciju administratīvo darbu. 2. Pašvaldību medību komisiju informatīvajam atbalstam, dodot iespēju operatīvi sekot līdzi sava novada teritorijas medību saimniecībai un laikus risinot iespējamos konfliktus ar zemju apsaimniekotājiem. 3. Brīvi pieejami dati zinātniekiem par medījamo dzīvnieku ekoloģisko ietilpību – pētniecībai par medību saimniecībām. 4. Vienāda pieeja visiem medību kolektīviem šiem ļoti nepieciešamajiem datiem labākai medību saimniecības plānošanai; arī valsts pārvaldes korupcijas risku novēršanai. 5. Eiropas kopējā politika ir uz to, ka dati, kas ir ievākti un uzturēti par publiskiem līdzekļiem, ir publiski pieejami (https://data.europa.eu/en/trening/what-open-data). Atvērtība attiecīgi risinātu pilnu caurspīdīgumu medību organizēšanas procesos, kuros iesaistīti zemes īpašnieki, mednieki un valsts pārvaldes institūcijas. 6. Esošajam zemes īpašniekam ieguvums būs informatīvais atbalsts lēmuma pieņemšanai par medību tiesību deleģēšanu, pārliecinoties, vai konkrētais medību kolektīvs pēc tam reģistrētajām platībām atbilstīgi Medību likumam ir tiesīgs īstenot noteiktu dzīvnieku sugu medību saimniecību.