Pārstāvis: Ivars JavaitisPublicēta: 19. Jan (2022)

PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU NEATKARĪGU AUDITU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
264
Jau parakstījuši 264
9'736

Maksātnespējas procesos no 2008. līdz 2014. gadam nodarītie zaudējumi Latvijai ir ap 665 miljoniem EUR. No 2015. līdz 2025. gadam prognozētie zaudējumi Latvijai šai ziņā ap 852 miljoniem EUR. 54% maksātnespējas administratoru katrs ir saistīti ar vismaz trīs gadījumiem, kas varētu liecināt par administratoru iesaisti nelikumīgās darbībās. 60% maksātnespējas ziņojumu nesatur likumā norādīto informāciju. Maksātnespējas procesu efektivitāte Latvijā ir 36% (OECD valstīs – vidēji 76%). Šie ir dati no "Deloitte" pētījuma par ļaunprātīgiem maksātnespējas procesa riskiem Latvijā (skat. https://www.ficil.lv/wp-content/uploads/2018/02/Deloitte_presentation.pdf). Spriežot pēc pašreizējiem maksātnespējas procesiem, šī valstij un uzņēmējdarbības videi kaitīgā sistēma acīmredzami aizvien turpinās. Piemēram, maksātnespējas administrators var atļauties gadiem ilgi nesagatavot nevienu gada pārskatu par savas kompānijas darbu, vienlaikus apgrozot simtiem tūkstošus EUR, kas netiek iegrāmatoti, un par tiem netiek nomaksāti nodokļi. Maksātnespējas procesa administratori var atļauties ignorēt klajus grāmatvedības pārkāpumus kompānijās, kuru maksātnespēju tie administrē, piemēram, lielu naudas summu iztrūkumu un uzņēmuma dokumentācijas neesamību, ieskaitot gada pārskatus. Maksātnespējas procesi nedrīkst kalpot par iedzīvošanās avotu maksātnespējas procesu administratoriem. Nav pieļaujams, ka maksātnespējas procesu ietvaros tiek iznīcināta uzņēmumu dokumentācija par uzņēmumiem un fiziskām personām piederošu naudu un mantu, kas ļauj šo mantu piesavināties maksātnespējas administratoriem un tiem pietuvinātam personām. Jāņem vērā, ka maksātnespējā nonākušās fiziskās un juridiskās personas jau atrodas neaizsargāta stāvoklī, un faktiski atrodas maksātnespējas procesa administratoru aizgādībā. Patlaban Latvijā nav tiešām funkcionējoša uzraudzības mehānisma, kas neļautu maksātnespējas procesa administratoriem iedzīvoties uz maksātnespējā nonākušo personu rēķina, tā kaitējot gan pašai personai, gan kreditoriem, kas tā arī neatgūs sev pienākošās naudas summas.

Ir jāparedz ikgadējs ārējais (vēlams – starptautiskas auditoru kompānijas) maksātnespējas procesu audits, kas ļautu vēl maksātnespējas procesu laikā identificēt maksātnespējas administratoru prettiesiskas darbības, laikus tās novērst, kā arī atcelt nelikumīgas darbības veicošus maksātnespējas procesu administratorus no to amata pienākumu pildīšanas. Maksātnespējas audita ziņojumam ir jābūt publiskam, tajā skaitā ir jāsniedz informācija par konkrētu uzņēmumu un fizisku personu maksātnespējas gaitu, atbildīgajiem administratoriem, to darbības kopsavilkumam un arī naudas summām, kuras maksātnespējas procesa administratori ir saņēmuši personīgi maksātnespējas procesu ietvaros.

Ar šiem grozījumiem sabiedrība gūs pārliecību par maksātnespējas procesu tiesiskumu, un valstij un sabiedrībai kopumā turpmāk netiks nodarīti zaudējumi, kas nu jau ir vērtējami 1,5 miljardu EUR apmērā.