Pārstāvis: Oskars VīksnaPublicēta: 08. Feb (2018)

PAR NEPIECIEŠAMAJĀM IZMAIŅĀM “DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIKUMĀ”
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
181
Jau parakstījuši 181
9'819

Mēģinot pielietot šos likuma nosacījumus un prasības reālajā dzīvē, diemžēl ir nācies konstatēt, ka tas ir ļoti grūti izdarāms, jo šis likums vairs neatbilst šodienas situācijai. Un šo situāciju ļoti veikli savā labā izmanto dažādas iestādes, piemēram Būvvalde un namu apsaimniekotāji, kas ar to pamato savas darbības vai tieši pretēji bezdarbību. Kaut vai par piemēru ņemot visur plaši pieminēto daudzdzīvokļu māju siltināšanas nepieciešamību, kam piekrīt visi, taču ar darbiem kaut kā neveicas. Manuprāt neveiksmes iemesls ir tieši minētā likuma redakcija. Tāpat ilgi gaidītais piespiedu nomas izbeigšanas likums, kas drīzumā cerams tiks pieņemts, visticamāk saskarsies ar tieši šīm pašām “dzīvokļa īpašuma likuma” nepilnībām un būs ļoti apgrūtināta tā realizācija. Lai šīs problēmas novērstu, ir nepieciešamas likuma izmaiņas to pielāgojot šodienas situācijai. Problēmas rodas no likuma 3. un 4. panta, kas nosaka atsevišķa īpašuma un kopīpašuma sastāvu un 16., 17. un 20. panta, kas nosaka īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas iespējas. Diemžēl lielākā daļa iedzīvotāju ar šo situāciju ir samierinājušies un lielākā daļa darbību reāli tiek veiktas bez nepieciešamajiem dokumentiem, atļaujām un saskaņojumiem, kas potenciāli var izraisīt smagas sekas. Vēl vairāk – pārējie iedzīvotāji šādu rīcību aktīvi atbalsta un veicina gan tiešā, gan netiešā veidā un tikai nesenie būvniecības negadījumi ir nedaudz atvēsinājuši šo attieksmi. Neko nemainot nākotnē dažādi negadījumi tikai kļūs vairāk gan pašu iedzīvotāju rīcības dēļ, gan māju dabīgā nolietojuma dēļ.

Pārskatīt likuma 3. un 4. pantā precīzi atrunātos īpašuma sastāvus, lai tie atbilstu šodienas situācijai, ne tikai padomju sērijveida apbūvei. Noteikti pie atsevišķā īpašuma elementiem jāpieskaita arī dzīvokļa iekšienē esošās nesošās konstrukcijas, kas nekādā veidā neietekmē mājas kopējās konstrukcijas vai citus dzīvokļus. Vajag ieviest jaunu terminu “kopīpašuma attiecināmā daļa”, kas apzīmē tādas mājas konstrukcijas un elementus, kas ir tieši saistīti ar konkrēto dzīvokli. To varētu definēt kā tādas konstrukcijas un elementus, bez kuriem konkrēts dzīvoklis zaudē daļu no savas funkcionalitātes vai lietošanas iespējām. Piemēram kāpņu telpa ir “kopīpašuma attiecināmā daļa” tikai šīs konkrētās kāpņu telpas dzīvokļiem. Mainīt likuma 16., 17. un 20. pantā aprakstīto lēmumu pieņemšanas kārtību. Atteikties no dalīšanas pa atsevišķiem jautājumiem, bet noteikt, ka visus jautājumus dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem, ja vismaz puse īpašnieku balso “par”. Ieviest jaunu nosacījumu 17. pantā, ka jautājumus par “kopīpašuma attiecināmo daļu” ir tiesīgi izlemt dzīvokļu īpašnieki, uz kuriem šī “kopīpašuma attiecināmā daļa” ir attiecināma bez pārējo mājas dzīvokļu īpašnieku iesaistes. Taču šādā lēmumā obligāti jābūt atrunātiem finansējuma nosacījumiem, ja tāds ir nepieciešams, kas neietver mājas kopējos uzkrājumus vai dzīvokļu īpašniekus, kam šī nav “kopīpašuma saistītā daļa”. Tāpat 20. pantā nepieciešams noteikt, ka atsevišķos gadījumos un ar noteiktiem nosacījumiem – piemēram netiek aizskarts balsotāja īpašums un tas neizraisa nekādas finansiālas sekas balsotājam vai visu apņemas segt lēmuma organizators – aptaujas veidā nosūtītajiem lēmumiem atbildes nesniegšana ir uzskatāma par balsojumu “par”.

Atvieglotajiem nosacījumiem vajadzētu “atdzīvināt” cilvēku interesi par daudzdzīvokļu māju uzlabošanas un renovācijas iespējām, jo daudzus jautājumus būtu iespējams izlemt daudz mazākā dzīvokļu īpašnieku lokā. Tāpat daudziem dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu atjaunoties interesei par iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, jo būtu jālemj tieši tie jautājumi, kas attiecas uz paša dzīvokli. Tāpat vajadzētu samazināties namu apsaimniekotāju patvaļai, jo daudzos jautājumos pietiktu ar mazāku dzīvokļu īpašnieku piekrišanu (vai nepiekrišanu) veicamajām darbībām. Bez tam varētu arī samazināties patvaļīgi veikto darbību apjoms, jo būs vienkāršāka nepieciešamo dokumentu sakārtošana.

Pievienots dokuments

dzip-likuma-izmainas-detalizeti.pdf (atvērt)