Pārstāvis: Klubs "Māja"Publicēta: 29. Aug (2023)

PAR PADZIĻINĀTU POLITIKAS MĀCĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
188
Jau parakstījuši 188
9'812

Līdz ar jaunu skolas sistēmu jaunieši tiek aizvien mazāk izglītoti par politiku un valsts sistēmu kopumā. Ņemot vērā Skola 2023 sistēmu un apvienoto mācību saturu sociālajām zinātnēm, padziļinātai mācībai par politiku un izpratnes veidošanai par valsts politiskajiem procesiem nepietiek laika. Līdz ar to jaunieši, pabeidzot vidusskolu, nav pietiekami izglītoti, lai saprastu politiskos procesus. Tas rezultējas arī jauniešu zemā politiskajā aktivitātē un kritiski zemos vēlēšanu rezultātos vispār, kas veicina neuzticēšanos valdībai un valsts pārvaldei kopumā. Sabiedrība līdz ar to kļūst vieglāk pakļaujama manipulatīvai informācijai. Politiskā izpratne un iesaiste politiskajos procesos ir viens no demokrātiskas valsts būtiskākajiem aspektiem, kas ļauj nodrošināt visu sabiedrības locekļu interešu pārstāvniecību. Reti kurš jaunietis ikdienā pats interesējas par politiku un pats mēģina izprast, kā tā tiek veidota. Tāpēc ir kritiski svarīgi šīs zināšanas jauniešiem nodrošināt skolā, lai, beidzot skolu un sasniedzot vēlēšanu vecumu, jauniešiem netrūktu izpratne par politiskajiem procesiem un tie aktīvi spētu iesaistīties politikas veidošanā Latvijā, tā stiprinot demokrātiju un nodrošinot savu interešu pārstāvniecību.

Līdz ar šo iniciatīvu vēlos panākt, lai izglītības sistēmā tiktu ciešāk integrēta mācība par politiku. Ne tikai obligātajā mācību saturā, bet arī lai tās apguve tiktu nodrošināta caur dažādiem interešu izglītības pulciņiem, kas ļautu līdzīgi domājošiem jauniešiem apvienoties un pedagoga pavadībā padziļināti apgūt sev interesējošo. Šāda prakse jau pastāv vairākās skolās, bet tur šāda iniciatīva parasti ir nākusi vai nu no nevalstiskā sektora, kas piedāvā integrēt politikas mācību saturu arī ārpus klases izglītībā, vai tā bijusi pašu skolotāju iniciatīva. Vēlamies, lai politikas mācība būtu pieejama ikvienam jaunietim ikvienā Latvijas skolā, tā veidojot politiski izglītotu un aktīvu sabiedrību, kas zina savas tiesības un iesaistās demokrātiskas valsts procesos, noticot savai spējai ietekmēt lēmumus.

Palielinoties izpratnei par politiku un politiskajiem procesiem valstī, arī sabiedrība kļūs politiski aktīvāka, izprotot savas tiesības un pienākumus. Kopumā aktīva sabiedrības dalība gan vēlēšanās, gan citos valstī notiekošajos procesos stiprinās demokrātiju, veicinās uzticību valsts pārvaldei un iesaisti arī dažādās nevalstiskajās organizācijās. Politiski izglītota sabiedrība ir spēcīga sabiedrība, kas saprot dažādus politiskos procesus, nepakļaujas manipulācijām, tic savām spējām ietekmēt dažādus demokrātiskas valsts procesus un iesaistās valsts politikas veidošanā. Šai sapratnei ir jāveidojas jau skolā.