Pārstāvis: Ilvija BrencePublicēta: 21. Dec (2017)

PAR PERSONAS ATBRĪVOŠANU NO VALSTS NODEVAS CIVILLIETĀS PRET LATVIJAS REPUBLIKU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
242
Jau parakstījuši 242
9'758

Uzlabot tiesībsargājošo iestāžu darbību un atbildību ikviena Latvijas Republikas iedzīvotāja priekšā. Panākt ikviena Latvijas Republikas iedzīvotāja, kura tiesības ir aizskārusi tiesībsargājošā iestāde, pieejamību tiesai, lai prasītu atbilldību par radīto aizskārumu.

Papildināt Civilprocesa likuma 43.panta "Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem" pirmo daļu ar 18.punktu: prasītāji - lietās par kaitējumu, kas radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā.

Atbrīvojot no valsts nodevas iekasēšanas prasībās pret valsti, Latvijas sabiedrība aktīvāk izmantos savas tiesības un vērsīsies tiesā aizskarto tiesību aizstāvībai un tādējādi tiks minimizēts tiesībsargājošo iestāžu nihilisms, uzlabota šo iestāžu darbība un atbildība. Tiesībsargājošo iestāžu darbinieki algu saņem no nodokļu maksātāju samaksātajiem nodokļiem un tādējādi viņi ir atbildīgi nodokļu maksātāju priekšā. Personai, kura iesniegs prasību tiesā pret Latvijas Republiku, nebūtu jāmaksā valsts nodeva, lai pierādītu, ka tiesībsargājošās iestādes, kuru pienākums ir likumības uzraudzība, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un atklāšana, patiesības noskaidrošana, taisnīga tiesas spriešana, cilvēktiesību ievērošana, personu aizsardzība, neveic savus tiešos pienākumus atbilstoši likumam.