Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Diāna GribonikaPublicēta: 19. Jan

PIEPRASĀM NESAMAZINĀT RUDZĀTU VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKĀPI UZ PAMATSKOLU
Iniciatīva tiks iesniegta Līvānu novada pašvaldībai

300
779
Jau parakstījuši 779

SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMA NORMĀM AICINĀM ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪT TIEM IEDZĪVOTĀJIEM, KURI IR DEKLARĒJUŠI DZĪVESVIETU LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ VAI KURIEM TAJĀ PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS. CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ MALDINĀS PAR REĀLO ATBALSTĪTĀJU SKAITU. No mazajām lauku vidusskolām nāk lieli cilvēki. Latgales mazā lauku skola – Rudzātu vidusskola, kura pēdējos gados pastāvīgi atradusies skolu reitingu augšgalos, kura dzīvo un elpo ar savu neatlaidīgo darbu, centību, panākumiem, talantīgajiem bērniem, vislabākajiem skolotājiem, draudzīgo, ģimenisko kolektīvu, atsaucīgajiem, apzinīgajiem vecākiem, kuras foajē rotā uzraksts "Es lepojos ar to, ka mācos šajā skolā", ir pakļauta iznīcībai. Tukšos pašvaldības solījumos un 'Excel' tabulās vidējai izglītībai Rudzātos vairs nav vietas. Viss gadu desmitiem iegūtais un sasniegtais, pēctecīgais tiek iemests vēstures miskastē. Absolventu lepnums un gods iemīdīts dubļos, izlaidumu valšu un skaistās jaunības triumfs pašu mājās, pašu pulkā nolemts pakāpeniskai zudībai… Rudzātu vidusskolas skolēnu vecāki ir iepazinušies ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izdoto informatīvo ziņojumu "Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā" (https://tapportals.mk.gov.lv/attachments/legal_acts/document_versions/79661ed7-c426-435f-a623-994e405e7b14/download), kas tika pieņemti Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra sēdē un kas ir pamats valstī plānotajam skolu reorganizācijas plānam. Tā lokālais variants – Līvānu novada skolu reorganizācijas plāns – paredz celt mācību kvalitāti un nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu kopumu. Tas tika publicēts Līvānu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē 2023. gada 22. decembrī (https://www.livani.lv/lv/jaunums/livanu-novada-skolu-reorganizacijas-plans-paredz-celt-macibu-kvalitati-un-nodrosinat-kvalitativu-pakalpojumu-kopumu). Rudzātu pagasta iedzīvotāji, iepazinušies ar pašvaldības oficiālo publikāciju, ir kategoriski pret Rudzātu vidusskolas izglītības pakāpes maiņu no vidusskolas uz pamatskolu un lūdz pilnā apjomā turpināt skolas darbību un izglītības satura attīstīšanu. Uzskatām, ka jaunais skolu finansēšanas modelis "Programma skolā", kas paredz, ka valsts budžeta finansējums mērķdotācijai pedagogu atalgojumam tiks aprēķināts tām izglītības iestādēm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem par optimālo skolēnu skaitu izglītības iestādē, ir netaisnīgs un neatbilst racionāliem apsvērumiem. Apzināti dubultojot kvantitātes kritēriju tieši vidusskolas posmā – no 30 uz 60 skolēniem, tas ir padarīts neizpildāms.

Rudzātu pagasta iedzīvotāji, skolēnu vecāki un skolēni joprojām no pašvaldības nav saņēmuši nekādu informāciju par šo skolu reorganizācijas plānu, būtību, normatīvo bāzi, pamatojumu, apsvērumiem, aprēķiniem u.tml., kā arī nav guvuši pārliecību, ka Līvānu novada pašvaldība ir centusies aizstāvēt vidusskolas klašu pastāvēšanu nacionālā līmenī, kā tas ir darīts iepriekš. Rudzātu pagasta iedzīvotāji lūdz pašvaldībai sniegt visu informāciju par šo skolu reorganizācijas plānu, pildot savu autonomo funkciju, iestāties, aizstāvēt un lemt Rudzātu pagasta un visa Līvānu novada iedzīvotāju, jo īpaši bērnu, interesēs.

Rudzātu vidusskolā, kas ir no novada centra tālākā izglītības iestāde, saglabājot iespēju iegūt vidējo izglītību, arī turpmāk tiktu piesaistīti citu pagastu skolēni iepriekšējos izglītības posmos. Mazās lauku skolas vislabāk spēj nodrošināt individuālu pieeju bērnam un, kā esam godam pierādījuši, sniegt augstu mācību kvalitāti. Nezaudējot vidusskolas statusu, tiktu saglabāts skolotāju kolektīvs. To zaudējot, pēcāk tiktu apdraudēta visattālākā novada pamatskola ar izaicinājumu nodrošināt skolēnu skaitu. Jaunās ģimenes, kas pēdējos gados kuplā skaitā ir pārcēlušās uz dzīvi Rudzātu pagastā, būs spiestas to atkal pamest.