Iesniegta adresātiem

Pārstāvis: Biedrība "Zaļā brīvība"Publicēta: 06. Dec (2023)

PRET INDUSTRIĀLĀ PARKA IZBŪVI VALSTS MEŽĀ AR BŪTISKĀM DABAS VĒRTĪBĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā, Augšdaugavas novada pašvaldībā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

1'000
1'176
Jau parakstījuši 1'176

Augšdaugavas novadā, Līksnas pagastā pašvaldība plāno izveidot industriālo parku 281 ha platībā. 252 hektāros (352 futbola laukumi) no šīs teritorijas atrodas Latvijas valstij piederošs mežs, tostarp arī ES nozīmes dzīvotnes un sugas. Līdz 19. decembrim savāktie paraksti tiks iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā sabiedriskās apspriešanas ietvaros ar aicinājumu nepieņemt nupat veikto vides pārskatu lokālplānojuma stratēģiskajam ietekmes uz vidi novērtējumam (skat. argumentus zemāk). Tāpat visi savāktie paraksti tiks nosūtīti Augšdaugavas novada pašvaldībai un citām atbildīgajām iestādēm ar aicinājumu neturpināt un neatbalstīt šo projektu, bet atrast industriālā parka atrašanās vietai ilgtspējīgākus variantus. Informācija par sabiedrisko apspriešanu: https://ej.uz/par_lokaplanojuma_grozijumiem_sab_apspriesana. Augšdaugavas novada teritorijā ir pieejamas degradētas teritorijas industriālai attīstībai. Attīstot industriālo parku tur, tiktu sakārtotas šīs vietas. Tomēr pašvaldība NAV veikusi pilnvērtīgu, telpisko datu analīzē balstītu alternatīvo teritoriju izvērtējumu un turpina uzstāt uz vietu, kur atrodas meža zemes. Tiek argumentēts, ka citas degradētās zonas ir pārāk mazas, taču netiek sniegts pienācīgs pamatojums, kāpēc nepieciešama tik liela vienlaidus platība. Detālāka informācija pieejama dokumentos: https://www.zalabriviba.lv/industrialais-parks. Latvijā jau tā meži ir pakļauti intensīvai izciršanai, dabas vērtību stāvoklis pasliktinās, mežu loma oglekļa piesaistē sarūk, tāpēc nav pieļaujama meža zemes transformācija, kad rūpnieciskai attīstībai ir pieejamas citas teritorijas. Šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana izstrādātajam lokālplānojumam, tostarp stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats. Mūsuprāt, tas ir ļoti nepilnīgs: 1. Trešdaļa mežu teritorijas jau ir izcirsta, taču nav izvērtēts šis jau nodarītais kaitējums, kas tiešā veidā saistāms ar iecerēto projektu. Tajā pašā laikā VSIA "Latvijas valsts meži" ir publiski atzinuši, ka teritorijā "ir saimniekots jau zinot, ka šī teritorija varētu tikt nodota industriālā parka apbūvei" vēl pirms valsts zemes nodošanas pašvaldības īpašumā, kā arī pirms teritorijas lokālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un sabiedriskās apspriešanas. 2. Liela daļa ES nozīmes biotopu platību, kā arī daudzas aizsargājamu sugu atradnes tiek iekļautas rūpnieciskās apbūves zonā. Līdz ar to šīs teritorijas netiek pasargātas un ir potenciāli apdraudētas industriālā parka izveides procesā. Izstrādātie tehniskie noteikumi tiem reālu aizsardzību neparedz. 3. "Pozitīvās" ietekmes vērtējums uz ES nozīmes dzīvotnēm vai mežu platībām lielai daļai teritorijas balstās uz pieņēmumu par meža atjaunošanu jau veiktajos izcirtumos un par meža saglabāšanu atsevišķās zonās, kas ir maz ticami, jo konkrētajās teritorijās tiek noteikts rūpnieciskās teritorijas zonējums. 4. Alternatīvu izvērtējums ir ļoti nepilnīgs. Netiek apskatīta ne alternatīva par industriālā parka veidošanu citā, jau degradētā teritorijā (vai vairākās), ne arī plānošanas alternatīvas, kas samazinātu nepieciešamību izcirst mežu. Virzītais lokālplānojuma variants tiek salīdzināts ar vēl sliktākām alternatīvām plānojumam tajā pašā vietā, kurā vispār netiek paredzēta nekāda aizsardzība ainavas vai dabas vērtībām un ko nevar uzskatīt par reālistisku.

Aicinām Vides pārraudzības valsts biroju nepieņemt nepilnīgo vides pārskatu, kā arī novada pašvaldību izvēlēties alternatīvas teritorijas industriālā parka veidošanai.

Parakstot šo iniciatīvu, lēmumpieņēmējiem tiek darīts zināms, ka sabiedrības interesēs ir industriālo parku ilgtspējīga attīstība, proti, sakārtojot jau degradētas vietas, neiznīcinot dabu un netransformējot lielas platības ar valsts mežu.