Pārstāvis: Iniciatīvas grupa "Pret vēja turbīnām Z-Kurzemē"Publicēta: 28. Dec (2020)

PRET VĒJA TURBĪNĀM VENTSPILS NOVADA POPES UN TĀRGALES PAGASTOS
Iniciatīva tiks iesniegta Ventspils novada domei, Vides pārraudzības valsts birojam

3'000
1'155
Jau parakstījuši 1'155
1'845

Vēlamies nepieļaut, ka Ventspils novada un Ventspils pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti negatīvi ietekmētu divu vēja parku būvniecības projekti ar vienām no pasaulē augstākajām vēja turbīnām (augstumā līdz 240-250 m), kas atrastos uz sauszemes. Ir argumentējami riski, ka projektu īstenošanas rezultātā gigantisko vēja turbīnu radītās vibrācijas, zemās frekvences trokšņi un infraskaņa negatīvi ietekmēs gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību un drošību. Vēja parku uzbūvēšana eventuāli radītu ainavas piesārņojumu, negatīvi ietekmētu apkārtējo vidi, objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, dabas mantojumu, dzīvnieku un putnu, tostarp īpaši aizsargājamo sugu daudzveidību; tā atstātu negatīvu ietekmi uz putnu migrācijas ceļiem; radītu sikspārņu, putnu un kukaiņu, tai skaitā bišu bojāeju; negatīvi ietekmētu gaisa satiksmi; radītu elektromagnētiskos traucējumus telekomunikācijas, TV, radio un radaru darbībai; samazinātu nekustamo īpašumu vērtību plašā apkaimē; turbīnu radītais mirgošanas efekts radītu nelabvēlīgu ietekmi uz tuvumā dzīvojošiem cilvēkiem, tostarp ietekmējot viņu mentālo veselību. Projekts tieši un nepārprotami aizskar mūsu cilvēktiesības un pamattiesības – tiesības uz īpašumu (Satversmes 105. pants), tiesības uz veselības aizsardzību (Satversmes 111. pants) un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē (Satversmes 115. pants). Ventspils novada Popes un Tārgales pagastos šobrīd jau darbojas divi vēja parki "Platenes pļavas" un "Lipstiņi", un esam secinājuši, ka ir izsniegtas būvatļaujas vēl trīs vērienīgu vēja parku – "Ziemeļvējš", "Dienvidparks" un "Grīvas" – būvniecībai šajos pagastos. Tādēļ vēlamies nepieļaut šobrīd izvērtēšanas un plānošanas procesā esošo vēl divu projektu īstenošanu – "Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA "4 WIND")" un "Vēja elektrostaciju izbūve Tārgales un Popes pagastos, Ventspils novadā (SIA "Ventspils Wind")", kas, veidojot summāro ietekmi, vēl vairāk pasliktinās dzīves vidi un kvalitāti šo pagastu un tuvējās Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, samazinot šo vietu attīstības potenciālu.

Šobrīd notiek abu projektu ietekmes uz vidi novērtējums. Esam konstatējuši, ka sabiedrība kopumā ir maz informēta par plānotajiem vēja parkiem un to iespējamo negatīvo ietekmi. Tostarp "Ventspils Wind" projekta sākotnējā sabiedriskā apspriešana Covid-19 dēļ notika attālināti un tika iesūtīts tikai viens jautājums. Lai realizētu vietējo kopienu tiesības paust viedokli un aizstāvēt savas intereses, vēlamies iesniegt pretenzijas pret vēja parku būvniecību. Vēlamies pieprasīt Ventspils novada domei un Vides valsts pārraudzības birojam neapstiprināt projektu "Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA "4 WIND")" un "Vēja elektrostaciju izbūve Tārgales un Popes pagastos, Ventspils novadā (SIA "Ventspils Wind")" realizāciju.

Projektu noraidīšanas gadījumā tiks novērsts būtisks kaitējums ne vien vietējiem iedzīvotājiem, bet arī dabai. Mēs, iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Pret vēja turbīnām Z-Kurzemē", uzskatām, ka teritorijās, kurās šobrīd tiek plānota vēja elektrostaciju būvniecība ir daudz ilgtspējīgāks teritorijas izmantošanas potenciāls – tūrisms, rekreācija un dzīves vide ģimenēm ar bērniem. Apturot šos projektus, tiks saglabāta Popes pagasta kultūrvēsturisko objektu un ainaviskā vērtība, Popes un Tārgales pagastu teritorijas arī turpmāk būs pievilcīgas dzīves vietas. Uzskatām, ka iedzīvotāju intereses dzīvot kvalitatīvā vidē ir augstākas par ārvalstu investoru un atsevišķu biznesa grupējumu interesēm!