Pārstāvis: Ivars JavaitisPublicēta: 14. Jun (2023)

PRIVĀTĀS APSŪDZĪBAS TIESĪBAS KRIMINĀLPROCESĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
66
Jau parakstījuši 66
9'934

Aicinu nodrošināt tiesības privātpersonām uzturēt prasību kriminālprocesa ietvaros materiāla rakstura nodarījumu gadījumā. Pašreizējās likumdošanas ietvaros privātpersonai šādu tiesību nav. Ēnu ekonomika Latvijā ir nemainīgi augsta, sasniedzot 26,5% no iekšzemes kopprodukta (ikgadējs Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījums). Ja fiziska vai juridiska persona materiāli ir cietusi citu personu krimināli sodāmas darbības rezultātā, bet prokuratūra atsakās ierosināt krimināllietu, tad cietušajam faktiski nav iespēju sevi aizstāvēt. Pašlaik ir virkne pārkāpumu, par kuriem valsts apsūdzība ir paredzēta, tikai sasniedzot būtiska kaitējuma robežu. Ja cietusī persona uzskata, ka pret to izdarītais pārkāpums ir gana smags, personai ir jābūt tiesībām to argumentēt un savas intereses aizstāvēt tiesā.

Tāpēc aicinu atjaunot Kriminālprocesa likumā normu, ka privātpersona drīkst uzturēt prasību kriminālprocesa ietvaros tādu tiesības pārkāpumos, par kuriem valsts apsūdzība ir paredzēta, tikai sasniedzot būtiska kaitējuma robežu. Aicinu noteikt, ka privātpersona drīkst uzturēt prasību par jebkuru materiāla rakstura nodarījumu, kas vērsts pret šo personu, par kuru ir paredzēta atbildība Krimināllikumā. Piemēram, Krimināllikuma XVIII nodaļas panti par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu (177. pants, Krāpšana; 179. pants, Piesavināšanās; 183. pants, Izspiešana; 184. pants, Izspiešana organizētā grupā u.c.), XXIV nodaļa – panti par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā (318. pants, Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; 319. pants, Valsts amatpersonas bezdarbība; 320. pants, Kukuļņemšana; 327. pants, Dienesta viltojums u.c.), XXII nodaļas panti par noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldības kārtību (275. pants, Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana u.c.) u.c. Privātpersonai tiek piešķirtas tiesības uzturēt privātu apsūdzību kriminālprocesuālā kārtībā gadījumos, ja prokuratūra ir atteikusies uzsākt kriminālprocesu, piemērojot tos pašus noilguma nosacījumus, kādus paredz Krimināllikums attiecībā uz prokuratūras tiesībām ierosināt krimināllietu. Privātpersonas gadījumā noilgums būtu skaitāms no dienas, kad prokuratūra pieņēmusi lēmumu par atteikumu ierosināt krimināllietu. Pirmstiesas izmeklēšanu Latvijā nodrošina Valsts policija. Saskaņā Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka Andra Zeļļa sniegto informāciju, Valsts policijā trūkst aptuveni 1700 darbinieku (dati par 2023. gada janvāri). Turklāt, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 7. panta pirmās daļas otro punktu, dienestā var pieņemt personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība. Valsts policijas darbinieku trūkums un esošo darbinieku zemā kvalifikācija nevar būt par pamatu aizstāvības liegšanai cietušajām personām gadījumā, ja Valsts policija nespēj konstatēt noziegumu zināšanu trūkuma, nepietiekamas iedziļināšanās, kadru trūkuma, nevēlēšanās u.c. iemeslu dēļ.

Ikvienam sabiedrības loceklim ir jābūt tiesībām uz aizstāvību gadījumos, kad pret šo personu vai personām tiek veiktas darbības, par kurām ir paredzēts sods Krimināllikuma ietvaros. Aizstāvība nevar būt atkarīga no tā, vai konkrētajam prokuroram vai Valsts policijas pārstāvim ir pietiekami daudz brīva laika, lai iedziļinātos, vai arī no šīs amatpersonas personiskiem ieskatiem, kas ne vienmēr var būt atbilstīgi. Pēdējā laikā jau plaši sabiedrībā rezonansi ir guvuši gadījumi, kad prokuratūra vai Valsts policija nav pildījusi likumdevēja uzticētos uzdevumus. Cilvēku tiesības nevar tikt apdraudētas tikai tāpēc, ka amatpersona pilda savus pienākumus apšaubāmi. Šīs iniciatīvas īstenošana ļautu privātpersonām aizstāvēt savas tiesības materiālu zaudējumu nodarīšanas gadījumā, ja kompetentās iestādes nespēj pildīt pienācīgā laikā un kvalitātē tām uzticētos uzdevumus.