Pārstāvis: Jeļena GrīslePublicēta: 19. Jul (2016)

PAR VIENLĪDZĪBU STARP LAULĀTAJIEM, DALOT ĪPAŠUMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
190
Jau parakstījuši 190
9'810

LR likumdošana neparedz zemnieka saimniecības īpašnieka īpašumu sadali starp laulātajiem. Škiršanās gadījumā, visa manta nonāk viena laulātā īpašumā. Pašreizējās tiesiskās sistēmas nepilnības nostāda otro laulāto nevienlīdzīgā situācijā - kad attieksme pret personu ir atšķirīga un mazāk labvēlīga, nekā pret citu personu (tiešās diskriminācijas veids). Tiek radīta situācija, kuru otrs laulātais nevar atrisināt. Otrs laulātais un viņa bērni paliek bez dzīves vietas, bez naudas līdzekļiem, absolūti bez nekā - uz ielas. Bērniem tiek liegtas iespējas mācīties un viņi ir spiesti pat izbraukt no valsts peļņas meklējumos, lai kaut kā izdzīvotu. Tiek liegta iespēja atgriezties dzimtajās mājās. Otram laulātajam jāsāk dzīve no nulles, iespējams jābeidz dzīve psihiatriskajā klīnikā. Šī iemesla dēļ ir pat zināmi pašnāvību gadījumi! Pielikumā īss dzīves stāsts.

Civillikums nosaka, ka “viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi, vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.” Tomēr attiecībā uz zemnieka saimniecību un laulātajiem – regulējumu nosaka speciālais likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”. Lūdzam Saeimai ierosināt šī speciālā likuma atbilstību Satversmei, lai zemnieku saimniecībām netiktu noteikts īpašs statuss, ko šis speciālais likums regulē (likuma „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 3.,10.pants). Zemnieku saimniecības mantai jābūt pakļaujamai sadalei tādā veidā, ka arī otram laulātajam tiktu atzītas īpašuma tiesības uz šo mantu.

Tiks ievērots LR Satversmē rakstītais “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas." Bērniem tiks dota iespēja turpināt mācības ar abu vecāko atbalstu. Mazāk būs nelaimīgo, alkoholiķu, klaiņojošo pa pasauli cilvēku, pret kuriem Valsts pagriezusi muguru.

Pievienots dokuments

Dzīves_stāsts_PAR_VIENLĪDZĪBU_STARP_LAULĀTAJIEM_DALOT_ĪPAŠUMU.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Platformā jauna iespēja - piedalies diskusijā par iniciatīvu!23. Sep (2016)

Jau sen mūsu lietotāji izteikuši vēlmi pēc diskusiju iespējām platformā! Mēs esam atraduši tam risinājumu!

Spied "PIEDALIES DISKUSIJĀ" un izsaki savu viedokli par iniciatīvu!

Runā, vērtē, diskutē un dalies!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE