Pārstāvis: Andrejs VoronovsPublicēta: 09. Apr (2015)

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMI BEZ ATSAUCES UZ KRISTĪGAJĀM VĒRTĪBĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
738
Jau parakstījuši 738
9'262

Ar šo iniciatīvu vēlos no Latvijas Republikas Satversmes ievada izslēgt atsauci uz kristīgajām vērtībām, jo Latvijā bez kristietības ir pārstāvētas arī citas reliģijas. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 99. pantu Latvija ir laicīgā valsts, un, piemēram, humānismam Latvijas identitātes veidošanā ir daudz lielāka nozīme pagātnē un tagad nekā kristīgajām vērtībām, kuras nav definētas tiesību aktos. Kristīgo vērtību brīva interpretācija var radīt tādu likumu pieņemšanu, kur noteicošais būs kristīgas dogmas veselā saprāta, demokrātijas un zinātnes vietā.

Piedāvāju izdarīt grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz izslēgt no tās ievada vārdus “kristīgās vērtības”, un izteikt kristīgo vērtību saturošo teikumu Latvijas Republikas Satversmes ievadā šādā redakcijā: “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda un vispārcilvēciskās vērtības.” (Pašlaik šis teikums ir šāds: “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.”)

Kristīgo vērtību izslēgšana no Latvijas Republikas Satversmes palīdzēs veidot tādus likumus, kuri būs brīvi no kristīgām dogmām un kristīgo vērtību brīvas interpretācijas un būs balstīti uz laicīgas sabiedrības interesēm. Šādu likumu pieņemšana stiprinās patiesas Latvijas identitātes vērtības – savstarpēju cieņu un toleranci.

Iniciatīvas jaunumi

Lasi Latvijas Ateistu biedrības viedokli par iniciatīvu!23. Dec (2016)

Latvijas Ateistu biedrība atbalsta šo iniciatīvu, jo uzskata, ka

"Satversmes preambulā izcelt kādu konkrētu reliģisku ideoloģiju/vērtību kopumu ir pretrunā ar pašas Satversmes 99. pantā teikto, ka valsts un baznīca ir atdalīta."

Šīs Preambulas atsauce uz kristīgām vērtībām, par kurām 2014 gada 19. jūnijā nobalsoja Saeimas deputāti ar 69 balsīm “Par” un 28 “Pret”, ir ļoti subjektīva. Šīs vērtības nav konkrēti atrunājamas un nemitīgi ir pakļautas dažādu Kristietības konfesiju personīgajām bībeles interpretācijām, un faktiski tiek nodotas dažu baznīcu konfesiju vadītājiem un viņu subjektīvajām interpretācijām par to kas ir labs vai morāls. Tā kā šīs subjektīvās vērtības var tikt juridiski uzspiestas dažādu normatīvu ietvaros visiem Latvijas iedzīvotājiem, tad, mūsuprāt, tiek apdraudēta arī Latvijas demokrātiskā sistēma, jo šīs kristīgo “vērtību” interpretācijas izlemj daži cilvēki, kas ir pretrunā ar demokrātijas principiem.

Latvijas Ateistu biedrība uzskata, ka šādas “vērtības” nav pieņemamas kā demokrātiskas un sekulāras valsts vadlīnijas, jo ir pretrunā arī ar ANO konvenciju, kura Latvijai ir saistoša kopš neatkarības atgūšanas 1991. gada 4. maijā. Tā nosaka, ka visi cilvēki ir vienādi un pelnījuši vienādas tiesības, kas, savukārt, ļoti kontrastē ar vairāku Latvijas kristīgo konfesiju nostāju un izteikumiem par tiesību ierobežošanu citādi seksuāli orientētiem cilvēkiem saistībā ar laulību šādu cilvēku starpā, bērnu adopcijas iespējām, kā arī sieviešu tiesībām lemt pašām pār savu ķermeni aborta jautājumos. Ņemsim vērā, ka kristietība arī noliedz pagānu dievības, kas ir latviešu senču pirmatnējās reliģijas paveids un netiek pieminēts Satversmes preambulā.

Šādi izceļot konkrētu reliģisku ideoloģiju, tiek šķelta sabiedrība ne tikai starp dažādām kristietības konfesijām, bet arī personām un organizācijām kuras praktizē citus reliģiskus uzskatus, vai sevi nepieskaita ne pie vienas reliģijas.
Valsts galvenā vērtība ir cilvēks, attiecīgi, valsts vērtībām jābūt visaptverošām, uz cilvēku orientētām, neizdalot kādas grupas vai reliģiskas organizācijas uzskatus pārākus pār citu uzskatiem, vai cilvēktiesībām kopumā.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE