Pārstāvis: Edmunds KancePublicēta: 05. Feb (2012)

NOSARGĀSIM LIELOS KANGARUS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'089
Jau parakstījuši 1'089
8'911

Nepieļausim ceļa P4 Rīga-Ērgļi asfaltēšanu un iespējamo reljefa un līkumu izlīdzināšanu posmā Vāverkrogs-Jugla, kur tas ved pa unikālu estētisku, ainavisku un ekoloģisku teritoriju - Dabas liegumu "Lielie Kangari".Ierobežosim un pakāpeniski apturēsim Kangaru purva tuvumā esošo dolomīta karjeru "Remīne" un "Tūrkalne" darbību, lai novērstu negatīvo ietekme iz dabas liegumu "Kangaru purvs", kas šobrīd ir arī NATURA 2000 īpaši aizsargājamā teritorija

Nepieciešams steidzami izstrādāt dabas lieguma "Lielie Kangari" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Šajos noteikumos un jau esošajā lieguma "Lielie Kangari" Dabas aizsardzības plānā jāiekļauj punkts "1. Ceļa P4 posms nav transformējams un asfaltējams, bet saglabājams un uzturams pašreizējā izpildījumā.1a Lai mazinātu ceļa P4 radīto negatīvo antropogēno ietekmi, nepieciešams nodrošināt, ka pa ceļu P4 cauri Dabas liegumam aizliegts braukt tranzīta kravas auto ar bīstamām kravām kā arī tranzīta kravas auto ar faktisko masu virs 10 tonnām. Maksimālais braukšanas ātrums Dabas lieguma teritorijā pa ceļu P4 nosakāms 40km/h un nostiprināms ar autoceļu ekspluatāciju saistītajos normatīvajos aktos, uzliekot pienākumu kompetentajām institūcijām izvietot likumā noteiktā kārtībā ceļa zīmes un sekojot ātruma un tonnāžas ierobežojumu reālai ievērošanai dzīvē likumos noteiktā kārtībā.2. Dabas liegumam nosakāma 3km plata aizsargjosla ap tā ārējām robežām, kurā nav pieļaujama derīgo izrakteņu ieguve, bet esošās ieguves vietas nedrīkst paplašināties un ir slēdzamas 5 gadu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās

Dabas Liegums "Lielie Kangari" ir unikāla ekoloģiska un ainaviska teritorija, kur koncentrējas īpaši aizsargājams dabas vēŗtības, vieta ir apvīta teiksmām.

Iniciatīvas jaunumi

Jauna sabiedriskā apspriešana un 2.Talka Lielajos Kangaros izdevusies09. Aug (2012)

Notiek sabiedriskā apspriešana ceļa P4 rekosntrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumam no 2012.g. 10.augusta līdz 10.septembrim. Aicinu nebūt vienaldzīgiem un paust viedokli par labu dabas saglabāšanai!!!Sīkāk http://www.draugiem.lv/latvijasmeziTāpat arī 2012.g. 8.septembrī Lielajos Kangaros notiks 2.dabas sakopšanas talka - visi aicināti! No Rīgas Rātslaukuma būs autobuss 8:30 8.septembrī. Info: 26404751 Edmunds Kance, VAK biedrs, [email protected]

AUTORS: EDMUNDS KANCE

Talka Lielajos Kangaros izdevusies22. Apr (2012)

Pilnu ziņojuma tekstu lasiet http://www.draugiem.lv/latvijasmeziKā iepriekš plānots, 2012.gada 21.aprīlī plkst 9:00-15:00 notika talka Ropažu novadā dabas liegumā un NATURA 2000 teritorijā "Lielie Kangari". Talkā piedalījās ap 15 cilvēku, tostarp arī pārstāvji no AS "Latvijas Valsts meži". Talkas dienas rīts bija mākoņains, taču bez lietus, un pati Daba parūpējās par siltu un vēlāk arī saulaini patīkamu talkas dienu.

AUTORS: EDMUNDS KANCE

Lielā Talka Lielajos Kangaros 21.aprīlī 9:00-15:0015. Apr (2012)

Atgādinu: Ikviens tiek aicināts pied.alīties Lielajā Talkā Lielajos Kangaros 21.aprīlī 9:00-15:00 P4 ceļa Rīga-Ergļi 39.km stāvlaukumā pie Kangaru ezera - tiks sakopts ezera krasts, mežs, taka uz BurlakkalniņuTalku rīko: Edmunds Kance mob. 26404751Cimdi un maisi būs!IKVIENS AICINĀTS!

AUTORS: EDMUNDS KANCE

Talka Lielajos Kangaros 2012.gada 21.aprīlī19. Mar (2012)

2012.gada 21.aprīlī Lielās Talkas projekta ietvaros arī Lielajos Kangaros, Ropažu novadā, pie Kangaru ezera tiks rīkota talka, kuras laikā ikviens būs aicināts piedalīties 4km garā ceļa posma sakopšanā caur Kangaru kalniem un Kangaru ezera krastu sakopšanā, kā arī aicināts fotografēt skaisto dabas ainavu pirms draudošajām pārmaiņām - P4 ceļa asfaltēšanas un dolomīta ieguves sākšanas Dutku un Jaundutku karjeros dabas lieguma tiešā tuvumā.Talkas atbildīgais: Edmunds Kance [email protected]

AUTORS: EDMUNDS KANCE

Kangarus visvairāk apdraud dolomīta karjeru ekspansija16. Mar (2012)

Nesen uzzināta informācija, ka tiešā dabas lieguma tuvumā gar tā robežām ļoti lielā platībā paredzēts veidot divus jaunus dolomīta karjerus - Dutkas un Jaundutkas vairāku simtu ha platībā, izcērtot un meliorējot, norokot mežu gar visu lieguma DR robežu, kas reāli nozīmē četrkārt un pat vairāk paplašināt dolomīta ieguvi ārpus esošā Remīnes karjera.Parakstot šo iniciatīvu, centīsimies to nepieļaut. Ceļš pat nav lielākais apdraudējums, salīdzinot ar dolomīta ieguvi!!!

AUTORS: EDMUNDS KANCE

Kangarus mēs nosargāsim27. Feb (2012)

Atcerēsimies, ka Kangaru dabu apdraud ne jau tikai ceļš vien, bet arī plāni paplašināt esošos Remīnes un Tūrkalnes dolomīta karjerus un atklāt jaunu - Jaundutku karjeru tieši pie pašas dabas lieguma robežas!Mēs to varam nepieļaut.Un vel - 2012.g. 21.aprīlī tiks rīkots Lielās Talkas pasākums Kangaru kalnos Informācija pēc 30.marta - http://www.talkas.lv

AUTORS: EDMUNDS KANCE