Pārstāvis: Kārlis KangerisPublicēta: 27. Jul

PAR ATKLĀTĪBAS LIKUMU - PUBLICĒT INTERNETĀ PSRS OKUPĀCIJAS REŽĪMA ČEKAS UN KOMPARTIJAS DOKUMENTUS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
444
Jau parakstījuši 444
9'556

Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likumprojekta jeb Atklātības likuma mērķis ir, īstenojot Satversmes ievadā nostiprināto totalitārisma nosodījumu, ar atklātības un vēstures pētniecības palīdzību novērst totalitāra režīma atkārtošanās iespējamību Latvijā, pārvarēt Latviju okupējušo varu propagandas un slepenības kultūras sekas.

Likumprojekts paredz publicēt Padomju Savienības komunistiskās partijas (PSKP) filiāles - Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) nomenklatūras kadru lietu kolekcijas personas lietas, sākot ar okupācijas režīma vadību – LKP Centrālās Komitejas (CK) pirmo sekretāru Jāņa Kalnbērziņa, Arvīda Pelšes, Augusta Vosa, Borisa Pugo, Jāņa Vagra, Alfrēda Rubika, LPSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju Augusta Kirhenšteina, Kārļa Ozoliņa, Jāņa Kalnbērziņa, Vitālija Rubeņa, Pētera Strautmaņa, Jāņa Vagra, Anatolija Gorbunova, LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāju Viļa Lāča, Jāņa Peives, Vitālija Rubeņa, Jurija Rubeņa, Viļņa Edvīņa Breša lietām. Atspoguļot LKP CK daļu un sektoru vadītāju lietas, kompartijas pilsētu, rajonu un Rīgas pilsētas rajonu pirmo un otro sekretāru lietas, publicēt PSKP vadošo lomu represijās apliecinošus dokumentus: LKP CK biroja protokolus, VDK ziņojumus LKP CK. Publicēt LPSR tautas komisāru, drošības, iekšlietu, sabiedriskās kārtības sargāšanas ministru, VDK priekšsēdētāju, vietnieku nomenklatūras lietas, atspoguļot virkni PSRS totalitārās okupācijas režīma sabiedrības kontroles institūciju, sākot ar LPSR Ministru padomi, Augstāko padomi, komjaunatnes Centrālkomiteju, beidzot ar republikas pakļautības pilsētu, rajonu un Rīgas pilsētas rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komiteju priekšsēdētājiem, Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības, Latvijas Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs (KultKoms), Latvijas Miera aizstāvēšanas komitejas, Latvijas Jaunatnes organizāciju komitejas, PSRS Valsts ārzemju tūrisma komitejas Rīgas apvienības (Intūrists), Latvijas Padomju rakstnieku savienības, LPSR Mākslinieku savienības, LPSR Komponistu savienības, LPSR Kinematogrāfijas darbinieku savienības, LPSR Žurnālistu savienības, LPSR Teātra biedrības un Padomju juristu asociācijas Latvijas republikāniskās nodaļas vadītāju lietām, kā arī PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto un Krievu pareizticīgās baznīcas lietu padomes pilnvaroto LPSR lietām, izgaismojot arī LPSR prokurora, tā vietnieka un LPSR VDK darbību pārraugošā prokurora, LPSR Ministru Padomes Galvenās pārvaldes kara un valsts noslēpumu aizsardzībai presē (Glavļits) vadības darbību. Publicēt dažādus VDK dokumentus – VDK operatīvo uzskaišu u.c. kartotēkas, kas atbilst SAB arhīva 1. fonda 30. aprakstam, sastāv no 18 lietām, proti, kartotēkām, VDK personīgo un darba lietu reģistrācijas žurnālus, nenotikušo vervēšanu un aģentu arhīva lietu reģistrācijas žurnālus, VDK operatīvās lietas, piemēram, rajonu, pilsētu daļu un nodaļu, VDK Sabiedrisko sakaru nodaļas, Finanšu daļas, Kadru daļas materiālus, sadarbības fakta ar VDK tiesas lietu atsevišķas daļas, citus VDK materiālus, Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes pirmās daļas dokumentus. Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 153. pantu, likums paredzētu, ka tiesības tikt aizmirstam un tiesības ierobežot datu apstrādi nav attiecināmas uz Latvijas vēstures pētniecību un tās rezultātu publicēšanu par laiku līdz Satversmes darbības pilnīgai atjaunošanai – 5. Saeimas pirmajai sēdei 1993. gada 6. jūnijā. Likumprojekta teksts, komisijas pētījumi un plašāka anotējoša informācija pieejami VDK zinātniskās izpētes komisijas Latvijas Universitātes vietnē https://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/43331/

Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē sabiedrība iegūtu tiešu, nepastarpinātu pieeju PSRS totalitārā okupācijas represīvo iestāžu un to vadītājas – Padomju Savienības komunistiskās partijas Latvijas Komunistiskās partijas nomenklatūras - dokumentiem, veicinot izpratni pret totalitāro režīmu.

Pievienots dokuments

Atklatibas-likums_2018-05-31maijs.pdf 860 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 444