Pārstāvis: Klementijs RancānsPublicēta: 16. Dec (2013)

PAR PIESPIEDU NOMAS ZEMES KADASTRĀLO VĒRTĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'288
Jau parakstījuši 2'288
7'712

Piespiedu nomas zemei zem daudzdzīvokļu mājām un neražojošām būvēm vēlamies mainīt kadastrālās vērtēšanas principus un novērst likuma anomālijas, jo pašreizējā vērtēšana ir fiktīva, juridiski netaisnīga un neloģiska. Zemei zem daudzdzīvokļu mājām un neražojošām būvēm vērtība nosakāma atkarībā no ēkas, būves vērtības, uz kuras tā atrodas. Šīs zemes vērtība ir nemainīga, tā nerada pievienoto vērtību un peļņu. Ar šo iniciatīvu vēlamies grozīt likumu un noteikt vēsturiski taisnīgu un pamatotu kadastrālo vērtību.

Saeimai prasām pieņemt šādu likumprojektu: Papildināt likumu "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" ar 71.1 pantu šādā redakcijā: 71.1 pants.(1) Kadastrālo vērtību zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un būvēm aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 1) dzīvojamās mājas, būves kadastrālo vērtību; 2) dzīvojamās māja, būves raksturojošos datus; 3) zemes zem dzīvojamās māja lietošanas mērķus; 4) zemes zem dzīvojamās mājas, būves apgrūtinājumus. (2) Līdz laikam, kad dzīvojamā māja, būve un dzīvojamai mājai būvei funkcionāli nepieciešamā zemes platība tiks apvienota vienā nekustamā īpašumā, zemes zem dzīvojamās mājas, būves novērtējums kadastrā, ja tā netiek izmantota peļņas gūšanai, ir 1,5 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma un citu mājai, būvei piesaistīto saimniecisko ēku kopējās kadastrālās vērtības summas.

Ar piespiedu nomas zemes taisnīgu kadastrālās vērtības noregulējumu sabiedrības vairākums pirmkārt, iegūs samērīgu nomas maksu, daļēju izlīgumu starp dzīvokļu īpašniekiem (Rīgā ap 200 000), un zemes īpašniekiem (Rīgā ap 1700), mājas, būves īpašniekiem radīs iespēju izpirkt zemi par pieņemamu cenu, daļēji novērsīs Civillikuma 968.panta izņēmumu absurdus, kad mājas un zemi zem tām sadalīja divos atsevišķos īpašumos, kaut likums paredzēja īpašniekiem zemi ierādīt citā vietā vai izmaksāt kompensāciju.

Pievienots dokuments

1389689205lUQMTI.pdf 66 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 2'288