Pārstāvis: Klementijs RancānsPublicēta: 16. Dec (2013)

PAR PIESPIEDU NOMAS ZEMES KADASTRĀLO VĒRTĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'331
Jau parakstījuši 2'331
7'669

Piespiedu nomas zemei zem daudzdzīvokļu mājām un neražojošām būvēm vēlamies mainīt kadastrālās vērtēšanas principus un novērst likuma anomālijas, jo pašreizējā vērtēšana ir fiktīva, juridiski netaisnīga un neloģiska. Zemei zem daudzdzīvokļu mājām un neražojošām būvēm vērtība nosakāma atkarībā no ēkas, būves vērtības, uz kuras tā atrodas. Šīs zemes vērtība ir nemainīga, tā nerada pievienoto vērtību un peļņu. Ar šo iniciatīvu vēlamies grozīt likumu un noteikt vēsturiski taisnīgu un pamatotu kadastrālo vērtību.

Saeimai prasām pieņemt šādu likumprojektu: Papildināt likumu "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" ar 71.1 pantu šādā redakcijā: 71.1 pants.(1) Kadastrālo vērtību zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un būvēm aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 1) dzīvojamās mājas, būves kadastrālo vērtību; 2) dzīvojamās māja, būves raksturojošos datus; 3) zemes zem dzīvojamās māja lietošanas mērķus; 4) zemes zem dzīvojamās mājas, būves apgrūtinājumus. (2) Līdz laikam, kad dzīvojamā māja, būve un dzīvojamai mājai būvei funkcionāli nepieciešamā zemes platība tiks apvienota vienā nekustamā īpašumā, zemes zem dzīvojamās mājas, būves novērtējums kadastrā, ja tā netiek izmantota peļņas gūšanai, ir 1,5 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma un citu mājai, būvei piesaistīto saimniecisko ēku kopējās kadastrālās vērtības summas.

Ar piespiedu nomas zemes taisnīgu kadastrālās vērtības noregulējumu sabiedrības vairākums pirmkārt, iegūs samērīgu nomas maksu, daļēju izlīgumu starp dzīvokļu īpašniekiem (Rīgā ap 200 000), un zemes īpašniekiem (Rīgā ap 1700), mājas, būves īpašniekiem radīs iespēju izpirkt zemi par pieņemamu cenu, daļēji novērsīs Civillikuma 968.panta izņēmumu absurdus, kad mājas un zemi zem tām sadalīja divos atsevišķos īpašumos, kaut likums paredzēja īpašniekiem zemi ierādīt citā vietā vai izmaksāt kompensāciju.

Pievienots dokuments

1389689205lUQMTI.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Piespiedu dalīto īpašumu varēs izbeigt no 2023. gada26. Nov (2021)

Daudzdzīvokļu mājās zemes izpirkšanas procesu vienota īpašuma izveidei piespiedu dalītā īpašuma gadījumā varēs uzsākt no 2023. gada.

To paredz ceturtdien, 25. novembrī, Saeimas plenārsēdē pēdējā lasījumā apstiprinātais "Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums".

Likums nosaka kārtību, kādā uzsākams un īstenojams vienota īpašuma izveidošanas process piespiedu dalītā īpašuma gadījumā, ja uz citai personai piederoša zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu māja ar privatizētu dzīvokļu īpašumiem.

Regulējums paredz iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku, dodot iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībai izpirkt tiesības uz zemes īpašniekam piederošo zemi.

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu atpirkt attiecīgo zemi, par to pozitīvs lēmums būs jāpieņem mājas kopībai. Savukārt pašvaldībai būs jālemj par attiecīgajai ēkai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

Ņemot vērā pašvaldības lēmumu, Valsts zemes dienests noteiks izpērkamo zemi un izpirkuma cenu. Zemi varēs izpirkt par kadastra vērtību.

Pēc izpirkšanas procesa uzsākšanas un Valsts zemes dienesta paziņojuma saņemšanas lietu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu ieviesīs zvērināts tiesu izpildītājs. Likumā noteikta kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs īsteno turpmāko vienota īpašuma izveidošanas procesu. Lietas vešanas izdevumus un tiesu izpildītāja amata atlīdzību segs no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Dzīvokļu īpašnieki zemi varēs izpirkt par cenu, ko veidos šajā zemē ietilpstošo zemes vienību un to daļu kadastrālo vērtību summa. Katram dzīvokļa īpašniekam izpirkuma cenas daļu noteiks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram.

Vienotu īpašumu zemesgrāmatā ierakstīs pēc izpirkuma cenas samaksāšanas, to ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas tiesu izpildītājs zemes izpirkuma cenu samaksās zemes īpašniekam.

Lai iedzīvotāji varētu samaksāt katram dzīvokļa īpašumam aprēķināto izpirkuma cenu, likumā paredzēta iespēja saņemt arī valsts atbalstu. Atbalsta veidus, apmēru un piešķiršanas kārtību noteiks Ministru kabinets. Paredzēts, ka, ņemot kredītu, nebūs jāieķīlā īpašums, proti, dzīvoklis.

Valsts zemes dienesta dati liecina, ka patlaban Latvijā ir 3’677 dzīvojamās mājas ar 110’970 dzīvokļiem, kuras atrodas uz 7’354 citām personām piederošām zemes vienībām, teikts likuma projekta anotācijā.

Līdz ar šo likumu daļēji ir izpildīta arī Saeimā kopš 2018. gada marta skatītā kolektīvā iesnieguma "Zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā" prasība.

Proti, piespiedu dalītā īpašuma kārtība pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas no 2023. gada varēs tikt pārtraukta. Tomēr zemi zem daudzdzīvokļu mājām būs jāizpērk pašiem dzīvokļu īpašniekiem – tas nenotiks ar valsts iesaisti atbalsta finanšu instrumenta veidā, kā to prasa attiecīgā ManaBalss.lv autora iniciatīva. Saziņā ar ManaBalss.lv iniciatīvas autors vērtē, ka viņa prasība līdz ar šo ir noraidīta.

Avots: Saeimas Preses dienests; ManaBalss.lv

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS