Uzvara iniciatīvai! Tās prasības ir atbalstītas.

Pārstāvis: Fēlikss VaivodsPublicēta: 24. Apr (2019)

SAGLABĀSIM BALOŽU MEŽU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM!
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada domē un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā

900
1'321
Jau parakstījuši 1'321

Ķekavas novada teritorijas plānojumā daudzas esošā meža vai dabas teritorijas ir plānots atļaut apbūvei. Intensīvās dzīvojamās vai publiskās apbūves plānošana esošo mežu vietā ir nepieņemama, tuvredzīga un neatbilst ilgtspējīgas teritoriālās plānošanas principiem. Ilgtermiņā dabas vērtību saglabāšana ir ekonomiski izdevīga gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, jo palielina nekustamo īpašumu vērtību, gan vēlmi dzīvot šādā vidē.

Šobrīd Baložos un to tiešā tuvumā Ķekavas novadā ir pieejami iegādei dzīvokļi, mājas un zemesgabali. Tāpēc apbūves paplašināšana esošajās meža un dabas teritorijās nav pamatota.

Intensīvas dzīvojamās apbūves paplašināšanas dēļ šobrīd pilsētas publiskā infrastruktūra nevar pietiekami nodrošināt iedzīvotāju „ikdienas” vajadzības (izglītība (īpaši pirmsskolas), ērta satiksme, atpūtas un sporta iespējas, veselības aprūpe u.c.). Palielinoties dzīvojamajai apbūvei, vēl vairāk pasliktināsies dzīves vides kvalitāte, jo pilsētas infrastruktūra nevarēs nodrošināt iedzīvotājiem aktuālus publiskus pakalpojumus. Saglabājot dabas teritorijas, Baložos ilgtspējīgi tiks nodrošināta atbilstoša (labvēlīga) vides un dzīves kvalitāte.

Pievienots dokuments

KND_Terit_Plan_2019.pdf 220 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 1'321

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Iedzīvotāju intereses uzvar09. Jul (2020)

Pēc divu iniciatīvu autoru atkārtotām prasībām Ķekavas pašvaldībai un iesniegumiem arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ir konstatēta virkne neatbilstību pašvaldības darbībās, atsaucoties uz aģentūru LETA, ziņo portāls TVNET.

Iznākumā no ceturtdienas, 9. jūlija, VARAM ir apturējusi Ķekavas novada teritorijas plānojumu.

Abas iniciatīvas – "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm" un "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" – tiek virzītas kopš 2019. gada aprīļa.

VARAM ir konstatējusi neatbilstības saistītas ar apbūves noteikumos ietvertajām normām un var radīt dažādas interpretācijas to piemērošanā, raksta TVNET.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma noteiktajā apstrīdēšanas termiņā ministrija ir saņēmusi 13 privātpersonu iesniegumus, tai skaitā abus ManaBalss autoru iesniegumus. Iesniegumos ir izteikti iebildumi par pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanu privātā īpašuma esošajās teritorijās, par publiska pieejas punkta publisko ūdeņu teritorijai noteikšanu privātā īpašumā, par smagās rūpniecības teritorijas noteikšanu blakus dzīvojamās apbūves teritorijai, ignorējot piesārņojumu avotu radīto seku mazinošos pasākumus, tādējādi apdraudot iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Cita starpā ministrija ir noskaidrojusi, ka sniegts tika formāls pamatojums publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem viedokļiem, neizvērtējot katru konkrēto gadījumu. Ministrija norāda, ka pašvaldības apbūves noteikumos ietvertas prasības, kas dublē augstāka juridiskā spēka normas, turklāt tās ir patvaļīgi interpretētas vai to redakcijas dod iespēju interpretācijai, piemērojot attiecīgās normas.

Ministrs Juris Pūce (A/P) rīkojumā norāda arī uz nepietiekamu detālplānojumu izstrādes nepieciešamības un lietderības izsvēršanu no pašvaldības puses. Tādējādi ar teritorijas plānojumu tiek uzlikts nepamatots finansiāls un birokrātisks slogs gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kavējot attīstību un nevajadzīgi tērējot resursus, lai gan jau 2018. gadā ir stājušās spēkā izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas būtiski ir samazinājis tos gadījumus, kad izstrādājami detālplānojumi.

Iniciatīvas "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" autors Rihards Ošiņš ar ManaBalss starpniecību pateicas visiem šīs iniciatīvas atbalstītājiem un uzskata, ka iniciatīva ir savu panākusi. Protams, paša mērķa sasniegšana – iedzīvotāju interesēm atbilstīgas vides ilgtspējīga nodrošināšana Ķekavas novada Valdlauču, Rāmavas un Katlakalna ciemos – ir atkarīga no lēmumu pieņēmēju turpmākajiem soļiem.

Arī iniciatīvas "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm" autors Fēlikss Vaivods pateicas visiem atbalstītājiem un apstiprina, ka viņa virzītā prasība ir sasniegta.

Avots: TVNET

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Autors atsāk atbalsta vākšanu par Baložu meža saglabāšanu16. Aug (2019)

Saziņā ar platformu ManaBalss iniciatīvas "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm!" autors Fēlikss Vaivods atsāk atbalsta vākšanu vairāku simtu Ķekavas novada iedzīvotāju jau atbalstītajam priekšlikumam.

Autors ir saņēmis Ķekavas novada pašvaldības atbildi uz kolektīvo iesniegumu, tomēr vērtē, ka iedzīvotāju iebildumi par Ķekavas novada meža zemju apbūvi nav tikuši ņemti vērā vairākos būtiskos aspektos. Tāpēc F. Vaivods plāno tuvākajā laikā pašvaldībā atkārtoti iesniegt savus un citu iedzīvotāju iebildumus un lūdz domubiedru atbalstu – papildus balsojumus pie jau esošajiem vairāk nekā 600, kas ir notikuši platformā ManaBalss. Šis lūgtais papildus atbalsts palīdzēs turpināt diskusiju ar pašvaldību un argumentēt par iedzīvotāju prasību reālu ņemšanu vērā.

Ķekavas novada pašvaldības atbildē autoram, kas ir ManaBalss rīcībā, ir lasāms, ka attiecīgais kolektīvais iesniegums, tā "iebildumi un priekšlikumi ir daļēji ņemti vērā". Tāpat atbildes vēstulē tiek norādīts, ka saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" "teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence".

Iniciatīvas autors tomēr gatavo jaunu iesniegumu par Ķekavas novada teritorijas plānojumu, kurā atkārtoti tiks iesniegti šeit tālāk uzskaitītie iebildumi. Autors lūdz tos atbalstīt un turpināt balsot par agrāko iniciatīvu kā apliecinājumu, ka iedzīvotāji pastāv uz savām prasībām.

Šeit seko attiecīgie iebildumi un F. Vaivoda summējošais secinājums:

1. Iebilstam pret teritorijas apbūvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8007 001 1102 (Baložu iela 33, Baloži), ko paredz teritorijas izmantošanas veids "Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija" un "Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija" vai pašvaldības piedāvātais "Publiskās apbūves teritorija", kur papildteritorijas izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu māju apbūve. Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot jebkāda veida apbūvi šajā teritorijā. Publisko pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citur, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija un tās dabas kapitāls ir saglabājami. Tāpēc teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids "Mežu teritorija" vai "Dabas un apstādījumu teritorija".

2. Iebilstam pret teritorijas apbūvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8007 002 1918 (Skolas iela 22, Baloži), ko paredz teritorijas izmantošanas veids "Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija" (DzM1). Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot jebkāda veida apbūvi šajā teritorijā, t.sk., ja samazina apbūves teritorijai paredzēto laukumu. Dzīvojamai apbūvei pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citās teritorijās, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija ir saglabājama. Tāpēc teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids "Mežu teritorija" vai "Dabas un apstādījumu teritorija".

3. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80070021914 (Skolas iela 20, Baloži) ietilpst plānotā jauktā sabiedrisko un darījumu objektu teritorijā, jaunais Teritorijas plānojums zemes vienībai paredz teritorijas izmantošanas veidu "Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija" (DzM). Šobrīd šajā zemes vienībā aug koki, tajā ir dabisks reljefs un faktiski dabā tā ir meža teritorija. Tā kā projektētais teritorijas funkcionālais zonējums neatbalsta dabas teritoriju saglabāšanu, it īpaši tādu, kurās aug koki, iebilstam pret teritorijas apbūvi šajā teritorijā. Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot dzīvojamo apbūvi šajā teritorijā. Dzīvojamai apbūvei pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citās teritorijās, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija ir saglabājama. Tāpēc teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids “Mežu teritorija” vai "Dabas un apstādījumu teritorija". Kā alternatīvs variants šīs teritorijas izmantošanai, ievērojot pēctecības principu un vajadzību pēc publisko pakalpojumu nodrošināšanas, būtu "Publiskās apbūves teritorija", kur nebūtu atļauta dzīvojamā apbūve.

4. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80070010166 (Meža iela 75, Baloži) ietilpst mežaparku teritorijā, jaunais Teritorijas plānojums zemes vienībai paredz teritorijas izmantošanas veidu "Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija" (DzM). Šobrīd šajā zemes vienībā aug koki, tajā ir dabisks reljefs un faktiski dabā tā ir meža teritorija. Tā kā projektētais teritorijas funkcionālais zonējums neatbalsta dabas teritoriju saglabāšanu, it īpaši tādu, kurās aug koki, iebilstam pret teritorijas apbūvi šajā teritorijā. Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot jebkāda veida apbūvi šajā teritorijā. Dzīvojamai apbūvei pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citās teritorijās, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija ir saglabājama. Tāpēc, ievērojot pēctecības principu, šai teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids "Mežu teritorija" vai "Dabas un apstādījumu teritorija".

Līdzīgus apsvērumus par šīm dabas un meža teritorijām izteica arī Dabas aizsardzības pārvalde (09.05.2019. vēstule Nr. 4.8/2493/2019-N). Tāpēc uzskatām, ka Ķekavas novada pašvaldībai ir jāņem vērā būtiskas iedzīvotāju daļas, kā arī dabas aizsardzības jomā kompetentas iestādes izteiktie priekšlikumi par visām iepriekšminētām un līdzīgām teritorijām, saglabājot tajās dabas kapitālu.

Avots: Fēlikss Vaivods, iniciatīvas autors; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS