Dalībvalstīm nekavējoties ir jāratificē Stambulas konvencija ‒ tā prasa Eiropas Parlaments 28. Nov (2019)

Foto: Benjamin Earwicker, FreeImages

Nesaistošajā rezolūcijā, ko ceturtdien, 28. novembrī, EP deputāti pieņēma ar 500 balsīm par, 91 pret un 50 atturoties, Parlaments aicina Padomi nekavējoties pabeigt Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas ratifikācijas procesu.

Atsaucoties uz datiem, ka katra trešā sieviete ES ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību, dokumentā tiek arī prasīts vardarbību pret sievietēm iekļauj ES atzīto noziegumu katalogā.

EP mudina septiņas dalībvalstis, kas konvenciju ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas – Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Lietuvu, Latviju, Slovākiju un Lielbritāniju ‒ to nekavējoties ratificēt.

EP deputāti nosoda pret konvenciju vērstos uzbrukumus un kampaņas, dažās dalībvalstīs apzināti to kļūdaini interpretējot un iepazīstinot sabiedrību ar nepatiesiem apgalvojumiem par tās saturu. Deputāti arī prasa, lai Eiropas Komisija nākamajā Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģijā kā prioritāti iekļautu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu.

Komisija tiek aicināta iesniegt tiesību aktu par visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp uzmākšanās tiešsaistē un kibervardarbības, novēršanu un apkarošanu, kā arī vardarbību pret sievietēm iekļaut ES atzīto noziegumu katalogā.

Visām dalībvalstīm būtu jānodrošina konvencijas pienācīga īstenošana un izpilde, piešķirot atbilstīgu finansējumu un cilvēkresursus. Īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošu apmācību visiem profesionāļiem, kas strādā ar vardarbības upuriem (ārsti, policisti u.c.).

EP deputāti arī atkārto savu prasību nākamajā Daudzgadu finanšu shēmā piešķirt EUR 193,6 miljonus eiro ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai.

Papildinformācija
Stambulas konvenciju Eiropas Padome pieņēma 2011. gadā. Tā stājās spēkā 2014. gadā, un ES to parakstīja 2017. gada jūnijā. Tas ir pirmais šāda veida starptautisks dokuments – valstīm, kas to ratificē, ir jāievēro visaptveroši juridiski saistoši standarti, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, aizsargātu upurus un sodītu vainīgos.

Lai arī ES parakstīja konvenciju 2017. gada 13. jūnijā, to joprojām nav ratificējušas septiņas dalībvalstis: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Slovākija un Lielbritānija.

Saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras 2014. gada aptauju, katra trešā sieviete ES no 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Turklāt 55% sieviešu ir saskārušās ar vienu vai vairākām seksuālās uzmākšanās formām (11% piedzīvojušas kiberuzmākšanos). Katra divdesmitā ir tikusi izvarota.

Avots: Eiropas Parlamenta Preses dienests

Apsver savu atbalstu iniciatīvai "Par Latvijas NEPIEVIENOŠANOS Stambulas konvencijai"!