Jelgavas novada iedzīvotājiem izdodas nosargāt savas intereses 17. Dec (2019)

Foto: Gareth Jones, FreeImages

Pēc kolektīvā iesnieguma Jelgavas novada domē ar platformā ManaBalss savāktajiem iedzīvotāju parakstiem par iniciatīvu "Par lauksaimniecības zemju un dzīves kvalitātes nosargāšanu Jelgavas novadā" arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izvērtējusi Jelgavas novada teritorijas plānojumu. Balstoties uz konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, 2019. gada 11. decembrī ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tā darbības apturēšanu.

Iniciatīvas pārstāvis Ainārs Sviklis rakstiskā komentārā ManaBalss vērtē, ka līdz ar šo Jelgavas novada iedzīvotājiem ir izdevies nosargāt savas intereses.

Ir panākts, ka ir atcelta Jelgavas novada teritorijas plānojumā iestrādātā norma, kas varēja apdraudēt un nākotnē ietekmēt ne tikai lauksaimniecības zemju, tai skaitā nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju teritoriju, izmantošanu, bet arī visa novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kopumā tika savākti vairāk kā 600 paraksti, tai skaitā 245 ar platformas ManaBalss starpniecību, un priekšlikums iesniegts Jelgavas novada pašvaldībā teritorijas attīstības plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā. Lai arī iniciatīvā tika norādīta skaidra argumentācija par pašvaldības iespējām lemt iedzīvotāju interesēs, vairāk nekā 600 iedzīvotāju parakstītais priekšlikums tika noraidīts.

Pārstāvot iniciatīvas atbalstītājus un cerot uz izpratni, vērsos pašvaldībā ar lūgumu atkārtoti izvērtēt iedzīvotāju intereses, taču pašvaldības lēmums netika mainīts, un 2019. gada 28. augustā Jelgavas novada domes deputāti ar balsu vairākumu lēma apstiprināt saistošos noteikumus "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa", kas stājās spēkā 2019. gada 11. septembrī.

Uzskatot, ka iedzīvotāju priekšlikums ir noraidīts nepamatoti, tika izmantota Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētā iespēja un noteiktajā teritorijas plānojuma pārsūdzēšanas kārtībā nosūtīts iesniegums VARAM.

Pretēji pašvaldības viedoklim, VARAM pēc iesnieguma izvērtēšanas un veicot teritorijas plānojuma pārbaudi, ir secinājusi, ka iedzīvotāju intereses ir noraidītas bez pamatotas argumentācijas.

Papildus tam ir konstatēts, ka ir pārkāptas virkne normatīvo aktu prasību lokālplānojuma izstrādei. Rezultātā ir izdots rīkojums par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums Nr. 1-2/153 pieejams šeit.

Apsver savu atbalstu ManaBalss autoru jaunajām iniciatīvām!