Sabiedrības intereses ir jāaizstāv profesionāli 26. Jun (2020)

Lai cik pareizas un labas būtu dabas draugu un labvēlīgas pilsētvides prasības, tās nav pašsaprotamas – tām ir jābūt pienācīgi argumentētām īstajā brīdī un piemērotā iestādē. Citiem vārdiem sakot – sabiedrības interesēm, ieskaitot vides un pilsētplānošanas politiku, ir jābūt pārstāvētām profesionāli.

Šāds secinājums izriet no juristes Dārtas Ūdres komentāra portālā Delfi. Tas sasaucas ar divām ManaBalss autoru iniciatīvām – "Palīdzi novērst ilggadīgu koku izciršanu un izveidot parku bijušā velotreka "Marss" vietā" un "Par apdraudētas ekosistēmas saglabāšanu pilsētvidē". Tās abas ir iesniegtas adresātiem – Saeimai, VARAM un Rīgas domei, un to abu pārstāvji aizvien turpina iestāties par savām prasībām.

Sabiedrības interese par dažādām būvniecības iecerēm un to iekļaušanos pilsētvidē arvien pieaug, Delfi rakstā norāda D. Ūdre. Pilsoniski aktīvākie iedzīvotāji un organizācijas savus iebildumus izsaka dažādi – gan protesta akcijās, gan publiskajās apspriešanās, gan arī, apstrīdot būvvaldēs un pārsūdzot tiesā dažādus teritorijas plānošanu un būvniecības procesu virzošus lēmumus.

Par šā brīža spilgtāko piemēru juriste uzskata Valsts Drošības dienesta ēkas projektu. Pret tās būvniecību ir rīkota gan protesta akcija, gan arī par attiecīgu iniciatīvu ManaBalss ir parakstījušies vairāk nekā 13’000 iedzīvotāju. Savukārt pagājušajā gadā aktīvi tika apspriesta būvniecības iecere, kuras īstenošanai būtu jāizcērt vairāki desmiti koku pie Botāniskā dārza.

Raksta autore atturas no sava vērtējumu par abiem piemēriem ar platformas ManaBalss iesaisti, bet pauž dažus ieteikumus par interešu pārstāvniecību vides aizsardzības jomā. ManaBalss komanda tiem pilnīgi piekrīt un iesaka tos ņemt vērā jebkuru iniciatīvu autoriem. Jūs iestājaties par labām un pareizām lietām, bet arī jādara tas ir pareizi.

Šeit tālāk – juristes D. Ūdres ieteikumi no portāla Delfi publikācijas.

1. Vides aizsardzība būvniecības kontekstā neaprobežojas tikai ar koku saglabāšanu. Ar vidi saprotamas gan dabas vērtības, gan arī, piemēram, kultūrvēsturiskais mantojums un iedzīvotājiem droša apbūve.

Būtiski ir saprast, ka viedoklis par to, kādai būtu jābūt videi, kurā dzīvojam, dažādās sabiedrības grupās var būt atšķirīgs, un ka vide var būt mainīga. Proti, ja vien nav runa par kādu mikroliegumā vai citā aizsargājamā zonā esošu teritoriju, neviens nevar paļauties, ka konkrēta teritorija uz mūžīgiem laikiem paliks nemainīga un netiks apbūvēta.

2. Visiem patīkamas dzīves vides veidošanai pašvaldībās ir paredzēts teritorijas plānošanas process. Tas sevī ietver arī iedzīvotāju uzklausīšanu.

Teritorijas plānojumam un detālplānojumam būtu jābūt kā zināmam kompromisam un garantam, ka, no vienas puses, noteiktās vietās vidi varēs mainīt un pārveidot, t.i., attīstīt, bet, no otras puses, tiks saglabātas arī dabas, kultūrvēsturiskās un citas vērtības.

Atsevišķu apjomīgu būvniecības ieceru īstenošanai likumā ir noteikta arī publiskā apspriešana pirms būvatļaujas izsniegšanas. Tātad parastā situācijā sabiedrībai ir vairākas iespējas sava viedokļa paušanai, kad tas var arī reāli ietekmēt vides attīstību.

Konstruktīva dialoga veidošanai īpaši svarīgi pilsoniski aktīvajiem iedzīvotājiem ir paust savu viedokli iespējami ātrāk – īpaši – teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes procesā, nevis tikai vēlākās teritorijas attīstības stadijās vai jau pašu būvdarbu veikšanas priekšvakarā.

3. Tāpat jāatceras, ka tas, kādi argumenti par konkrētas vides saglabāšanu vai veidošanu ir efektīvi, ir atkarīgs no procesa veida un stadijas, kurā tos izsaka. Piemēram, sauklis "Necērtiet Rīgas kokus!" protesta akcijā varētu būt veiksmīgs, bet pats par sevi bez plašāka pamatojuma tas nebūs pietiekams, ja lieta par konkrētu būvniecību tiktu izskatīta tiesā.

Augstākās tiesas Senāts savā judikatūrā pēdējos gados ir visai konsekventi norādījis uz nepieciešamību konkretizēt un rūpīgāk pamatot pieteikumus, kas tiesā iesniegti vides aizsardzības nolūkā. Vides aizstāvjiem ir jāpamato, kāpēc plānotās būvniecības ietekme uz vidi ir nelabvēlīga. Citiem vārdiem sakot – kādas būs tās sliktās sekas, kas iestāsies pēc koku nociršanas.

Tostarp šāda pamatojuma trūkuma dēļ Senāts divās lietās, kurās bija runa par attiecīgi 44 un vairāk nekā 20 koku izciršanu, neatzina personu tiesības iebilst pret būvniecību. Tāpat tiesas jau laikus cenšas identificēt un atsijāt pieteikumus, kurus vides aizsardzības interešu aizsegā personas ir iesniegušas pavisam citos nolūkos.

Proti, strīdam par vides aizsardzību pāraugot tiesvedībā, tai skaitā arī vides aizstāvju argumentācijai, ir jāatbilst attiecīgiem standartiem gan kvalitātes, gan sasniedzamā mērķa ziņā. Nav pieļaujams vides tiesību argumentus izmantot, piemēram, konkurentu uzņēmējdarbības attīstības traucēšanai.

Lai teritorijas attīstība nenovestu pie asām reakcijām un publiskiem strīdiem, ir svarīgi veidot dialogu. Vienlaikus ir jāsaprot, ka vide un tās veidošana katram indivīdam var nozīmēt ko citu, tāpēc konfliktējošas intereses ir saskaņojamas.

Lai panāktu labāko risinājumu visiem ieinteresētajiem, dialogā ir jāiesaistās savlaicīgi, uzrādot apsvērumus, kas pamato nepieciešamību vidi attīstīt konkrētā virzienā. Tieši spēja sarunāties un uzklausīt ir tā, kas visām iesaistītajām pusēm joprojām ir jāmācās.

Avots: Delfi


Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

ManaBalss.lv komanda