Iniciatīva ir izskatīta; tās prasība ir noraidīta

Pārstāvis: Georgijs JakovļevsPublicēta: 07. Mar (2023)

SAGLABĀT RĪGAS BEBRU DZĪVĪBU; APPLŪŠANAS PROBLĒMU RISINĀT REĀLISTISKI
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

2'000
3'053
Jau parakstījuši 3'053

Šī iniciatīva veidota ar mērķi apturēt bebru bezgalīgu ķeršanu un nogalināšanu, kā tas notiks, īstenojoties Rīgas domes plānam. 60 vai vairāk bebru likvidācija neatrisinās problēmu ar infrastruktūru un teritoriju applūšanu, kas ir reāli novēršamā problēma, jo noķerto vietā ātri ienāks citi bebri – to jau gadiem ilgi uzsver eksperti. Latvijas un Rīgas vides aizsardzības un dzīvnieku aizsardzības nevalstiskajām organizācijām nav bijusi iespēja piedalīties diskusijā Mājokļu un vides departamenta Medību koordinācijas komisijas sēdēs, iepazīties un apstrīdēt pieņemto lēmumu. Neskatoties uz Eiropas Kopienu padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (skat. šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31992L0043), mednieki Latvijā ik gadu nogalina 20–30 tūkstošus bebru, jo Dzīvnieku aizsardzības likums uz medījamo dzīvnieku sugām neattiecas.

Sarunā ar portālu "Delfi" Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš Rīgas domes izvēlēto ceļu raksturo kā bezjēdzīgu: "Faktiski pēc katras ūdens līmeņa paaugstināšanās palu rezultātā mēs varam sagaidīt, ka šīs vietas Rīgā, ja tās turpinās būt piemērotas bebriem, atkal piepildīsies. Un bebru ķeršana bez viņu rīcības seku novēršanas, kā to dara, piemēram, Rīgas kanālā, kur apliek režģi ap kokiem, ir pilnīgi bezjēdzīga" (skat. https://www.delfi.lv/news/national/politics/bebri-riga-tapat-bus-eksperts-neredz-jegu-dzivnieku-izmedisanai.d?id=55288432). Iepazīstoties ar pašvaldības uzskaitītajiem iemesliem, eksperts norāda, ka tādā gadījumā būtu divi ceļi: ja tā ir vide, kur nav svarīgu dabas vērtību un tur mītošo sugu, tad ir jāveic krasta attīrīšana. Tad bebriem tur nebūtu materiālu, no kā dambi veidot. Taču, ja tas ir kāds parks un tur esošie koki ir svarīgi, tad derēs risinājums, kas tika izvēlēts Rīgas kanālā gadījumā, kur koki tika aplikti ar režģiem. Tāpēc aicinām ar kvalificētu specialistu palīdzību veikt teritorijas izpēti par vietām, kurās ir bebri un tie rada applūdināšanas risku, bojā infrastruktūru un kokus. Praktiski – novērot vidi un regulāri atbrīvot ūdenstilpes no bebru veidotajiem dambjiem.

Pēc pašvaldības datiem, pēdējo trīs gadu laikā bebru dambju nojaukšanai iztērēti vairāk nekā 27'000 eiro. 24.01.2023. ar vienu no medniekiem ir noslēgts līgums Nr.RD-23-80-lī par bebru izķeršanu līdz 2024. gada beigām. Līguma summa ir 30'000 eiro (bez PVN). Kādēļ par bebru praktiski bezjēdzīgo likvidāciju medniekiem tiks maksāts, ja bebru nomedīšanas fakts nerisina pašu problēmu – infrastruktūras bojājumus un teritoriju applūšanu? Šis ir kārtējais gadījums, kas uzskatāmi apliecina neprofesionalitāti savvaļas sugu pašvaldībā mūsu galvaspilsētā un valstī. Mēs uzskatam, ka 21. gadsimtā ir nehumāni iznīcināt dzīvniekus. Tā ir cietsirdība pret savvaļas dzīvniekiem Rīgas pilsētā. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM PARAKSTĪTIES RĪGĀ PIERAKSTĪTOS LATVIJAS PLSOŅUS VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ.

Iniciatīvas jaunumi

Bebru aizstāvjus respektē, tomēr bebru populācijas samazināšanas kārtība paliek spēkā15. Jun (2023)

Esam saņēmuši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes atbildes vēstuli uz kolektīvo iesniegumu "Saglabāt Rīgas bebru dzīvību; applūšanas problēmu risināt reālistiski". Īsumā – pašreizējā kārtība mainīta tomēr netiks, un pašvaldība arī argumentē, kāpēc tā.

Pārpublicējam šeit vēstules tekstu pilnībā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Jūsu 15.05.2023. vēstuli ar lūgumu apturēt bebru bezgalīgu ķeršanu un nogalināšanu, kā tas notiks, īstenojoties Rīgas domes plānam.

Informējam, ka lēmums ir pieņemts Rīgas domes Medību koordinācijas komisijā, kas izveidota atbilstoši "Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 13. punkta un Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr. 269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām" 2. un 3. punktu prasībām.

Lai samazinātu pašvaldības un privāto īpašumu applūšanas riskus, bojājumus infrastruktūras objektiem, apdraudējumu cilvēkiem (bebru aizgrauztie koki publiski pieejamās vietās), kas rezultējas ar bīstamu situāciju veidošanos, tika pieņemts lēmums par bebru populācijas samazināšanu hidrogrāfiskajā tīklā ārpus Rīgas centra.

Pieņemtais lēmums skar iedzīvotājus, kuru īpašumam tiek nodarīts kaitējums vai kuri rekreācijai izvēlas hidrogrāfisko tīklu, vai bebru apdzīvotas, publiski pieejamas teritorijas. Izvērtējot iedzīvotāju vajadzības un intereses, potenciālo pašvaldības līdzekļu ieguldījumu atšķirīgu bebru ietekmes samazināšanas risinājumu realizācijā (medīšana, ķeršana un pārvietošana, piebarošana u.c.), lēmums pieņemts Rīgas pilsētas iedzīvotāju un ekonomisko interešu labā, samazinot dažāda apdraudējuma risku ar finansiāli mazāko ieguldījumu.

Jāņem vērā, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem meliorācijas jomā pašvaldībai ir pienākums uzturēt tās īpašumā esošo meliorācijas sistēmu, nodrošināt apsaimniekošanu un sistēmu funkcionalitāti, tajā skaitā nepieļaut meliorācijas sistēmu aizdambēšanos vai aizsprostošanu.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr. 421 "Medību noteikumi" 3.2.13. apakšpunktu, bebri (Castor fiber) ir nelimitētie medījamie dzīvnieki. To medīšanai ir noteikts medību termiņš no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, bet meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim. Nosacījumi par medību jomu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu ir iekļauti noslēgtajā līgumā par populācijas ierobežošanu.

Atbilstoši saņemtajam Valsts mežu dienesta viedoklim nelimitēti medījamu dzīvnieku medībām īpašas atļaujas to medīšanai noteiktā medību termiņa ietvaros nav nepieciešamas. Bebru medībām jāatbilst medības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Kā iepriekš norādīts, šāda prasība ir iekļauta savstarpēji noslēgtajā līgumā starp pašvaldību un mednieku.

Pašvaldība plāno realizēt populācijas ierobežošanu tādā apmērā, lai bebru aktivitātes nekonfliktē ar iedzīvotāju īpašumu apsaimniekošanas interesēm, neapdraudētu infrastruktūras objektus un neradītu īpašumu applūšanas risku.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments neveic bebru populācijas monitoringu Latvijā vai Rīgā, taču informējam, ka kopēji, publiski pieejami dati par bebru populācijas lieluma izmaiņām Latvijā pieejami Valsts meža dienesta mājas lapas vietnē.

Lēmums par konkrētā risinājuma realizēšanu ir pieejams šai vietnē.

Vēlamies uzsvērt, ka Departaments apzinās un respektē iedzīvotāju iniciatīvu bebru populācijas samazināšanā un aicinājumu pret dzīvām būtnēm izturēties cieņpilni. Tai pat laikā, aicinām iedzīvotājus arī izturēties ar izpratni pret to sabiedrības daļu, kas aicina pašvaldību aktīvi veikt nepieciešamās darbības viņu īpašumu aizsardzībai un drošībai.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS