Iniciatīvas prasība ir izpildīta

Pārstāvis: Kaspars ZālītisPublicēta: 23. Dec (2022)

SARGĀSIM VISAS ĢIMENES
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

25'000
13'246
Jau parakstījuši 13'246
11'754

Iniciatīvas mērķis ir aicināt Saeimu pieņemt tiesisko regulējumu visu ģimeņu, tostarp viendzimumu ģimeņu, un faktiskās kopdzīves tiesiskai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Kopdzīve ir visātrāk pieaugošais ģimenes modelis Latvijā. Aptuveni katra piektā ģimene Latvijā, kas dzīvo kopā vienā mājoklī, dzīvo nereģistrētās attiecībās. Aptuveni divi no pieciem bērniem piedzimst nereģistrētās attiecībās. Satversmes tiesa ir pieņēmusi divus nozīmīgus spriedumus lietās Nr. 2019-33-01 un Nr. 2020-34-03, kas norāda, ka, lai arī likumdevējs ir tiesīgs izvēlēties dažādus risinājumus, nosakot ģimenes attiecību tiesisko regulējumu. Attiecīgajam regulējumam, pirmkārt, ir jānodrošina personām iespēja juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības un tikt atzītām par ģimeni. Otrkārt, ir jānodrošina ģimenes un tās locekļu aizsardzība viņu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Šīs attiecības aptver ļoti plašu jautājumu loku, tāpēc Satversmes tiesas nolēmumu izpilde nevar būt vien formāla. Personiskās un mantiskās attiecības aptver, piemēram, mantojuma, ģimenes tiesību, iedzīvotāju ienākuma un citu nodokļu, dzīvojamo telpu īres, pabalstu, pensiju, imigrācijas, pacientu tiesību un citas jomas. Šo divu Satversmes tiesas spriedumu izpildes termiņš bija 2022. gada 1. jūnijs, tomēr joprojām minētie spriedumi nav pilnībā izpildīti. Satversmes tiesa ir noteikusi, ka cilvēka cieņa ir jāievēro nevis tikai formāli, bet gan pēc būtības, tāpēc atbilstīgi cilvēka cieņas principam ikvienas ģimenes aizsardzības un atbalsta tiesiskajam regulējumam ir jābūt jēgpilnam. Likumdevēja rīcības brīvību, pildot Satversmes 110. panta pirmajā teikumā ietvertos pienākumus, nosaka ne tikai cilvēka cieņas princips, bet arī tiesiskās vienlīdzības princips un diskriminācijas aizliegums. Satversmes tiesas spriedumu izpilde ir neatņemama demokrātiski tiesiskas valsts sastāvdaļa. Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, amatpersonām un privātpersonām. Saeimas, mūsuprāt, antikonstitucionālās bezdarbības dēļ jau 29 ģimenes tikušas atzītas ar tiesas spriedumiem, un šo ģimeņu skaits turpina pieaugt. Process ir ne tikai pazemojošs un laikietilpīgs pieteicējiem, bet arī pārslogo Latvijas tiesas. Individuālu ģimeņu atzīšana nav efektīvs risinājums un nav uzskatāms par Satversmes tiesas spriedumu izpildi.

Tāpēc šī iniciatīva aicina Saeimu pilnvērtīgi ieviest Satversmes tiesas spriedumus un pieņemt iekļaujošu tiesisko regulējumu, tā nodrošinot visu ģimeņu, tostarp arī viendzimuma ģimeņu, tiesisko, ekonomisko un sociālo aizsardzību bez diskriminācijas. Aicinām: 1. Ieviest jēdzienu "civilā savienība" un "partneri" (vai ekvivalentu) Latvijas tiesību aktos, kas apzīmētu pastāvīgu divu cilvēku kopdzīvi, kuri nedzīvo laulībā. 2. Nodrošināt diviem cilvēkiem iespēju reģistrēt savas attiecības atvieglotā kārtībā, paredzot attiecību reģistrēšanu pie zvērināta notāra, tai skaitā attālināti. 3. Paredzēt tiesisko regulējumu gadījumiem, kad nelaulāti pāri nav reģistrējuši savas attiecības, bet atrodas faktiskā kopdzīvē un pāra attiecībām ir ģimenes dibināšanas raksturs, piemēram, kopīga bērnu apgādība, kopīgas mājsaimniecības uzturēšana vai ilgstošas faktiskās attiecības. Šādos gadījumos pāriem ir jābūt tiesībām tikt atzītiem, izmantojot no tā izrietošās tiesības uz aizsardzību. 4. Grozīt tos normatīvos aktus, kas nodrošina ģimenes aizsardzību un atbalstu, lai iekļautu visas ģimenes, piemēram, nodrošinot noteiktus pabalstus, atbilstīgus nodokļu atvieglojumus, samazinātas un nediskriminējošas valsts nodevas, tiesības uz mājokļa īres tiesību pārņemšanu, likumiskas mantojuma tiesības un aizgādības tiesības pār bērniem, kā arī piešķirt tiesības veselības aprūpes jomā. 5. Paredzēt sociālas garantijas un nodrošinājumu ģimenei tās plašākajā nozīmē - ne tikai laulātajiem, bet arī partneriem un to bērniem.

Ņemot vērā, ka 13. Saeima nespēja pieņemt Civilās savienības likumu 3. lasījumā un 14. Saeima nepieņēma iesniegto iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību ar vairāk nekā 23'000 cilvēku parakstiem, parakstu slieksni šai iniciatīvai palielinām līdz 25'000 parakstu. Mēs to varam!

Iniciatīvas jaunumi

Līdz ar partnerības institūta izveidi iniciatīvas prasība ir izpildīta14. Nov (2023)

Līdz ar Saeimas 9. novembrī galīgajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem astoņos likumos Latvijā tiek ieviests partnerības institūts. Tas ir jauns veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu, tajā skaitā viendzimuma pāru, attiecības un paredzēt tām sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Lai gan pēc 34 Saeimas deputātu prasības Valsts prezidents uz diviem mēnešiem ir apturējis pieņemtā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" stāšanos spēkā, dodot laiku parakstu vākšanai par referendumu, līdz ar pieņemtajiem grozījumiem tomēr atbalstu praktiski ir guvusi iniciatīva "Sargāsim visas ģimenes".

Iniciatīvas autors ManaBalss.lv norāda, ka Tieslietu ministrijā arī savāktie paraksti par iniciatīvu ir lietoti par argumentu nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām. Tie, lai arī netika formāli iesniegti, tomēr ir ņemti vērā. Līdz ar to secinām, ka iniciatīva "Sargāsim visas ģimenes" ir panākusi savu pirms tās oficiālas iesniegšanas.

Attiecīgi šī ir jau 22. pilsoņu iniciatīva, kuru politikas veidotāji savā dienaskārtībā ir pārņēmuši proaktīvi jeb pirms tās oficiālas iesniegšanas. Līdz ar šo pilsoniskās sabiedrības panākumu kopumā 12 gadu laikā jau 68 likumi Latvijā ir mainīti pēc pilsoņu iniciatīvu prasībām.

Līdztekus šim tehniski par sekmīgu iniciatīvu ir atzīstama arī resursu centra sievietēm "Marta" vēl 2013. gadā izveidotā iniciatīva "Juridiska aizsardzība nereģistrētās attiecībās". Tās statuss ManaBalss.lv vērtējumā ir – prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas.

Par tiesībām, kam līdz ar partnerības institūta ieviešanu ir paredzēts stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā, varat izvērsti lasīt LSM publikācijā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 67 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS